109490. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton vezetéktartóoszlop

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109490. SZÁM. VIII/íl. OSZTÁLY. Vasbeton vezetéktartóoszlop. Jvaisci' László oki. gépészmérnök Baja. A bejelentés napja 1932. évi november hó 17-ike. A vezetéktartó oszlopoknak, az elemi, szilárdsági követelményeken kívül, számos oly követelményt kell kielégíteniök, ame­lyek a közönséges értelemben vett vas-5 beton konstrukció alkalmazását már eleve kizárják. Ilyen követelmények: a nagyfokú rugalmasság és a kis súly. Az eddig ismert konstrukciók e követelményeket nemesebb anyag felhasználásával s a vasbetét erős 10 méretezésével igyekeznek elérni. Miután azonban az alkalmazott vasbetétrendszer csupán a húzófeszültségek, valamint a nyo­mott oldalon fellépő, kihajiási igénybevé­telek felvételére van méretezve és emellett 15 nem merev, az ebből származó deformá­ciókat a betonnak kell kiküszöbölnie. A találniánybeli vasbeton vezetéktartó oszlop úgy van kiképezve, hogy a vasváz teljesen merev, abban elhajlás csak a ru-20 galmasság következtében léphet fel. A be­ton így nem merevít és mentesítve van az ilyennemű igénybevételéktől. A vasvázat nem a vas és beton közötti tapadás, ha­nem a vasvázon alkalmazott, szilárd kölé-25 sek tartják össze és így a beton mentesül a sztatikailag ki nem fejezhető, repesztő és komplikált igénybevételektől. A tulaj­donképeni teherviselő tehát a vasbetét s mint olyan, a várható, sztatikai igénybe-30 vételeknek megfelelően, a betonra való te­kintet nélkül van méretezve. Miután azon­ban a nyomott oldalon a tapadás és rugal­masság okozta, kényszerű együttműködés folytán a beton a vasbetétet bizonyos fokig }5 tehermentesíti, a vasbetét, kihajlás szem­pontjából, eme kisebb igénybevételre van méretezve. A működő vas és beton kereszt­metszetének egymáshoz való aránya és el­rendezése, valamint a beton keverése úgy 10 van megválasztva, hogy egyrészt a beton, még alakváltozás (elhajlás) esetén is, repe­désmentes maradjon, másrészt úgy a be­ton, mint a vas lehetőleg egyszerre és csak a legvégső terhelési esetben érjék el az arányossági határt. így a két anyag 45 együttműködése alapján a találmánybeli tartó (oszlop), megközelítőleg, inkább a sokkal rugalmasabb, homogén vasoszlop tulajdonságait követi. Mindezeket, a találmány szerint, úgy 50 érjük el, hogy 1. a vasvázat a csomópontokon alkalma­zott, szilárd kötések alkalmazásával (pl. hegesztéssel) teljesen merevvé alakítjuk, 2. a vas keresztmetszetét úgy választ- 55 juk meg, hogy az legalább 3°/o-a legyen a beton keresztmetszetének, 3. a vasvázat úgy rendezzük el, hogy a húzott, ill. (nyomott) vasbetét súlyvona­lának a beton húzott, ill. (nyomott) szélé- 60 tői való távolsága maximálisan 20 mm legyen és 4. a betoiikeverés arányát minimálisan 300 kg cement m3 -re választjuk. A mellékelt rajzban a találmánybeli vas- 65 beton vezetéktartó oszlop példaképem foga­natosítási alakja van feltüntetve és pe­dig az 1. és 2. ábra a betonoszlop két egymásra merőleges, függélyes hosszmetszete, a 70 3. ábra a vasbetét egyik kiviteli alakjá­nak vázlatos oldalnézete, a 4. ábra annak vázlatos távlati rajza, az 5. ábra a 3. és 1. ábrabeli vasbetét készítésére való sablon vázlatos hosszné- 75 zete, a 6. ábra annak nagyobb léptékű, részleges oldalnézete, ill. metszete az 5. ábra A—A' vonala mentén, a

Next

/
Thumbnails
Contents