109485. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gázégő

— 2 — hogy az hirtelen összehúzódik és az (i) szelepet ülésére szorítja. A 2. ábra szerinti berendezés a segéd­lángelrendczés kivételével az 1. ábra sze­.5 rinti berendezéssel megegyezik. Itt ugyanis az (a) szelepházból (u) csövecske ágazik el, amely a ház pereme körül van vezetve és az (e) hőtámasz felé irányul. A csö­vecskéből kilépő gáz meggyullad és kis (s) 10 segédlángot képez, amely az (e) hőtámasz felületét végigsúrolja. A 3. ábra szerinti berendezésnél az (e) hőtámaszban az (s) segédlángok számára több kis (r) furat van, amelyek előtt bi-55 zonyos távolságban (w) lemezke van el­helyezve, amely pecekkel vagy hasonló szervvel az (e) hőtámaszon van megerő­sítve. A gázt (w) lemezecske úgy téríti el, hogy az (s) segédlángok az (e) hőtámasz 20 felé hajlanak. Az (i) szeleptányér itt az (e) hőtámasszal az (x) szegecs útján laza összeköttetésben van. Az előfeszültséggel behelyezett (y) lemez vagy tárcsarugó a szeleporsó (z) vállára és végeivel, il'letve 25 külső peremével az (e) hőtámasz belső ol­dalára támaszkodik, mimellett az (i) szelep­tányért ülésére szorítani igyekszik. Az (s) segédlángokat célszerűen úgy irá­nyítjuk, hogy azok a (g) gyujtölángt'uvóká-30 iiak környezetét felhevítik, mert a hőhöz,zá­vezetés ilyen összefoglalásával egyrészt az (e) hőtámasz érzékenységét növeljük, más­részt a (g) égőnyílás bedugxilását megaka­dályozzuk. g- Ha a biztonsági égőhöz a termosztatiku­san vezérelt (i) szelepet megkerülő (v) ve­zetéken át (1. ábra) gyujtógázt vezetünk, akkor az (s) segédlángok ugyancsak elő­nyös hatásúak, minthogy azok az (e) hő­támasz felmelegedését gyorsítják és így a íO biztonsági égő gyújtási idejét megrövidítik. Szabadalmi igények: 1. Biztonsági gázégő, amelyek szelepét olyan tárcsaalakú hőtámasz (Wárme­spreiz) működteti, amelyben a gyújtó- 45 láng számára égőfuvóka gyanánt sze­replő nyílás van, jellemezve a gyujtó­láng számára való égőfuvókán kívül al­kalmazott, kis (s) segédlángok számára való egy vagy több fúvókával, vagy 50 mellékvezetékkel, amely segédlángok az (e) hőtámaszt súrolják és a gázt előnyö­sen a hőtámasz vezérelte (i) szelepen át kapják. 2. Az 1. igény szerinti gázégő foganato- 55 sítási álakja, azzal jellemezve, hogy az (s) segédlángok számára való (r) kilépő­nyílások az (e) hőtámasz (t) dudorában vannak. 3. Az 1. igény szerinti gázégő foganato- 60 sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a2 (s) segédlángok táplálására az (a) sze­lepházból (u) gázvezeték ágazik el, amelynek kivezető vége az (e) hőtámasz felé irányul. 65 4. Az 1. igény szerinti gázégő foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a hőtámaszban az (s) segédlángok szá­mára (r) nyílások vannak, amelyek előtt kis távolságban a hőtámasszal összeköt- 70 tetésben lévő (w) lemezke van elhe­lyezve, amely az (s) segédlángokat az (e) hőtámasz felé elhajlítja. 5. Az 1. igény szerinti gázégő foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy az 75 (s) segédlángok a (g) gvujtólángfuvóka felé irány u Inak. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapet*.

Next

/
Thumbnails
Contents