109479. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti megvilágításmérő készülék

Megjelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 109479. SZÁM. — VII/d. OSZTÁLY. Fényképészeti megvilágításmérő készülék. Scliramkó Gyula laboráns Budapest. A bejelentés napja 1933. évi február hó 28-ika. A találmány optikai megvilágításmérő készülék fényképészeti célokra, melynél a megvilágítási idő meghatározására szürke éket alkalmazunk. Szürke éknek álfcalá-5 ban olyan áttetsző anyagból készült fény­elnyelető eszközt neveznek, melynek fény­elnyelő képessége az ék mentében változik. Ismeretesek oly fényképészeti megvilá­gításmérő készülékek, melyek lényegileg 10 egy lépcsős szürke ékből és az egyes lép­csők mögött elrendezett, a zárgyorsaságra, tehát a megvilágítás idejére jellemző szá­mokból állanak. Az ilyen lépcsős szürkéi ékek különböző fényelnyelő képességű, át-15 tetsző és egymásmellő sorakoztatott leme­zekből készülnek, de előállíthatók úgy is, hogy egyetlen lemezt mezőkre osztunk és , az egyes mezőket be festéssel, maratással vagy más alkalmas módon, különböző mér-20 tékben tesszük áttetszőkké. Ezeknél az ismert megvilágításmérőknél a mérés úgy történik, hogy megfigyeljük az éppen még jói leolvasható jelet vagy számot és ennek megfelelően szabjuk meg 25 a zár gyorsaságot. A felveendő tárgy megvilágítása (vilá­gossága) azonban nem az egyetlen té­nyező, amelytől a helyes megvilágítási idő függ. Az utóbbit befolyásolják a fényre-30 kész nagysága, a felvételhez használt le­mez érzékenysége, valamint a felvételnél alkalmazott színszűrők sűrűsége is. Az ismert megvilágításmérőkön lemért megvilágítási időt ez utóbbi tényezőknek 35 megfelelően még módosítani kell, ami rend­szerint számolási művelettel jár. A találmány szerinti megvilágításmérő­nél ezt a hátrányt úgy küszöböltük ki, hogy a szürke ék és a megvilágítási időt jcl-40 lemző számok kölcsönös lielyzele változ­tatható és így az ék és a számok viszony­lagos eltolásával a megvilágítási idő mé­résénél használt lemez fényérzékenysége figyelembe vehető. Ezenkívül a készüléket homályos üveggel ellátott gépekhez úgy 45 képezzük ki, hogy a készüléknek a meg­figyelő szemétől elfordított vége a homá­lyos üvegre közvetlenül felfektethető, úgy mint az ismert, a beállítás élességét ellen­őrző nagyítók. Ila a készüléket a felvétel- 50 hez használt emulzió fényérzékenységének megfelelően beállítottuk és a fényképező­gép lencséjét a kívánt mértékben lereke­szeltük, az esetleg használandó szűrőt vagy előtétlencsét felhelyeztük, úgy a mcgvilá- 55 gításmérőn a mindé tényezőkkel meg­határozott zár gyorsaság közvetlenül le­olvasható. A találmány szerinti készülék azonban homályos üveg nélküli, tehát pl. tekercs- 60 filmes felvevőgépekkel kapcsolatban is elő­nyösen használható. E célra a készüléknek a megfigyelő szemétől elfordított végén ál­lítható fényrekeszt alkalmazunk oly skála­beosztással, mellyel a tulajdonképeni 65 mérőszervekre cső fény mennyisége a fel­vevő gépbe mindenkor beeső fény meny­nyi s é gé v e 1 arányosítható. Célszerű, ha a műszer tokját a mérő­szerveken túl meghosszabbítjuk, úgy hogy 70 a homályos üvegen való mérésnél a mérő­szervek a lencse által vetített kép éles­ségi határán kívül essenek. Ha pedig a műszeren fényrekeszt alkalmazunk, úgy ezt is a mérőszervek előtt oly közzel kell1 75 elhelyezni, hogy a mérőszerveken lehetőleg egyenletes fényeloszlást kapjunk. A rajzon a találmány két foganatosílási alakját mutatjuk be. Az 1. ábra a készülék elölnézete, a 80

Next

/
Thumbnails
Contents