109477. lajstromszámú szabadalom • Két vagy többrészszűrőből álló hullámszűrő

Megjelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAR KIRÁLY I ^^ ^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109477. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Két vagy több részszűrőből álló bullámszűrő. Siemens & Halske A. G. Berlin-Siemensstadt. Pótszabadalom a 106167. sz. tftrzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1931. évi október hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi október hó 4 ike. A 106167. számú törzsszabadalom oly 'bullámszűrőkre vonatkozik, amelyek két vagy több rész szűrőből állanak, aJhol az egyes részszűrőknek gyakorlati értelem-5 ben egyenlő lyukközepük, többértékű re­zonanciagörbéjük és hasonló, illetve ezek­kel egyenlő felépítésük van és a rész­szűrők bejövő- és kimenő kapocspárjai párhuzamosan, vagy a részszűrők egyik 10 oldalán levő kapocspároknak felváltva ellentétes sarkításával egymás mögé van­nak kapcsolva. Egyik különleges kiviteli alak szerint a részszűrők két párhuzamos ágból állanak és mindkét ágban két re-15 ciprokellenállású impedancia egymás mögé van kapcsolva. A találmány vi­szonylagosan nagy lyukszélességű hullám­szűrők méretezésére vonatkozik, melynek alapján a hullámszűrők kedvezőbb csilla-20 pítási lefolyással és látszólagos ellenál­lással építhetők. Az alábbiakban különösen azokkal a hullámszűrőkkel foglalkozunk, amelyek­nek fentnevezett reciprokellenállású im-25 pedanciái csévékből és kondenzátorokból állanak. Keskeny lyukszélességeknél gyakran elegendő, ha tisztán a meredekséget vál­toztatjuk meg .avégből, hogy a gyakorlati 30 kívánalmaknak megfelelő csillapítási gör­bét érjünk el. Vannak azonban olyan ese­tek is, amikor a csillapítási görhe sym­metriafokát befolyásolni akarjuk, azaz a csillapítási görbét a lyukközéppel szem-35 beni symmetriától többé, vagy kevésbbé eltérően kívánjuk alakítani. Példaképpen valamely jelzőáram adott amplitudóelosz­tása, .amelyből egy frekvenciaterület ki­hasítandó, asymmetrikus is lehet, úgy hogy a hullámszűrő átviteli terjedelmének 40 egyik határán nagyobb csillapítás kívá­natos. Ilyen esetek különösen nagy vi­szonylagos lyükszélességeknél lépnek fel. A találmány értelmében a 106167. számú törzsszabadalom szerinti hullámszűrőknél, 45-nagy lyukszélességek esetén a csillapítási görbe meredekségén kívül, a részszűrők méretezése révén a csillapítási görbék symmetriafokát meghatározzuk és a hul­lámszűrőben egyesített részszűrők egyi- 50 kének határozott sarkításával és mérete­zésével a hullámszűrők hullámellenállásá­nak lefolyását is előnyösen simíthatjuk. A törzszabadalom szerinti hullám­szűrőknél, .amelyeknél a részszűrők re- 55. ciprokellenállású impedanciái csévékből és kondenzátorokból állanak, a részszűrők egyes ágainak rezonanciafrekvenciáit, <a részszűrők egyenlő lyukközepei mellett oly képzési szabály alapján osztjuk el, 60 amely mint számtani elosztás monoton emelkedésű és görbületű függvénnyel áb­rázolható, mimellett a csillapítási görbe symmetriafokát csak 1 parameter és a csillapítási görbe meredekségét m-l pa- 65. rameter (kl km-i) határozza meg, ahol m a részszűrők száma. A találmány szerint továbbá a hullám­ellenállás elsimítására a hullámszűrő egyik részszűrőjét alkalmazzuk és azt e 70-célból eltérő hullámellenállással, de ugyanolyan lyukszélességgel méretezzük, mint a többi részszűrőké közül annak a hullámellenállása és lyukszélessége, ame­lyiknek a legnagyobb lyukszélessége van 75. és ehhez a részszűrőhöz egyoldalúan el­lenkező sarkítással csatlakoztatjuk. Míg szűk lyukszélességek esetén a rész-

Next

/
Thumbnails
Contents