109449. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék géphimzéshez

Megjelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109449. SZÁM. — XIY/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék géphímzéshez. Muhits Sándor O. M. K. Iparművészeti Iskola tanára Budapest. A bejelentés napja 1933. évi február hó 18-ika. A találmány szerinti eljárással több fonal, zsinór vagy szalag varrható le egy­szerre varrógéppel valamely alapanyagra úgy, hogy a fonalak egymás mellett pár-5 huzamos fekvésben kövessék a rajz vona­lait vagy töltsék ki azt. Az eljárás lé­nyege az, hogy tetszés szerint gombolyag, eséve vagy orsó alakban feltekercselt fo­nalak, zsinórok vagy szalagok végeit át-10 fűzzük egy vezetőszerven, amely szerven a felvarrandó fonalak, zsinórok vagy sza­lagok befűzésére való nyílások vannak kiképezve egymás mellett egy vonalban. A varrógéppel való géphímzésnél haszná-15 latos feszítőkeretre feszített szöveten (vá­szon, bőr stb.) levő rajz egyik kezdővona­lán a vezetőszerven átfűzött vonalak, zsi­nórok vagy szalagok szabad végeit az át­íűzés sorrendje szerint egymás mellé iga-20 zítva, harántirányban levarrjuk, a gép­hímzésre átszerelt varrógépel. Ezután a vezetőszervvel a fonalakat, zsinórokat vagy szalagokat a rajz vonalai mentén tovahúzva folytatólagosan liarántirányban 25 ide-odahaladó varrattal levarrjuk. A fo­nal-, zsinór- vagy szalaggombolyagok, csóvák vagy orsók munkaközben vagy a varrógép nyitott fiókjában vagy más he­lyen és módon vannak elrendezve. Ezen 30 eljárás foganatosítható úgy is, hogy a felvarrandó fonalakat, zsinórokat vagy szalagokat felcsévélt, felgombolyított vagy felorsózott alakban nyitott vagy zárt tok­ban vagy tartóban tengelyekre ágyazva 35 helyezzük el és a fonalak, zsinórok vagy szalagok végeit a tokkal összeépített ve­zetőszerven átfűzve, a munkát a fent leírt módon végezzük, úgy, hogy a készüléket kézbentartva fektetjük a fonalakat, zsi­nórokat vagy szalagokat a rajz vonalai 40 mentén. E készülék példaképpeni kiviteli alakja a mellékelt rajzban van feltün­tetve és pedig: 1. ábra függőleges hosszmteszet a 3. ábra E—F vonalán át. 45 ' 2. ábra függ. keresztmetszet az 1. ábra A—B vonalán át. 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábra C—I) vonalán át. 4. ábra függ. keresztmetszet az 1. ábra 50 G—H vonalán át, 5. ábra fonalkivezetőszerv távlati képe fésűfogak nélkül ábrázolva, 6. ábra fonalkivezetőszerv távlati képe fésűfogakkal ábrázolva, 55 7. ábra a készülék távlati képe műkö­dése közben ábrázolva. (1) tokban (2) orsók (3) tengelyeiken van­nak elávolíthatóan elhelyezve. (2) orsókra (8) fonalak, zsinórok vagy szalagok van- gQ nak felgombolyítva. (1) tok (12) vezető­léceire (9) fonalkivezetőszerv vájataival rátolható. (10) fésűlemezek (13) hasítékain át halad a (fésűlemezek összeszorítására való (11) csavar. (2) orsókra gombolyított 65 fonalak áthaladnak (9) fonalkivezetőszerv azon nvílásain, melyeket felül (9) szerv (16) éle, alul (1) tok (17) éle, oldalt pedig a (8) fonalak, zsinórok, szalagok vastag­ságának, továbbá ezek kívánt közeinek 70 megfelelően elrendezett (10) fésűlemezek alkotnak (4. ábra). (10) fésűlemezek (13) hasítékai segélyével a (9) fonalkivezető­szerv nyílásai tetszés szerint nagyobbít­hatok és kisebbíthetők. (4) fedőlemez (5) 75 csuklóval és (6) belső fedőlemez (7) csuk-

Next

/
Thumbnails
Contents