109439. lajstromszámú szabadalom • Két folyadékterű bepárologtató, melynél a terek átjárási sorrendje felcserélhető

Megjelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAR KIEÁLY1 ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109439. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Két folyadékterű bepárologtató, melynél a terek átjárási sorrendje felcserélhető. Vog-elbusch Wilhelm mérnök Wien. Pótszabadalom a 107579. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi szeptember hó 2-ika. A 107579. sz. szabadalom két részre osztott folyadékterű bepárologtatót ismer­teit. A bepárologtatandó folyadék az egyik térrészbe belépve, ebben körfolyamban 5 áramlik, miközben víztartalmának egy része elgőzölög. A folyadék megmaradó része a másik térrészbe lép, ebben is kör­folyamot ír le és mint besűrített oldat hagyja el a bepárologtatót. A törzsszaba-10 dalom szerint a második folyadéktérrész­ben az oldat keringési sebességét növelő berendezés rendezhető el. A találmány a 107579. sz. szabadalomban védett találmány továbbfejlesztése, neveze-15 tesen a két folyadéktérrészt összekötő cső­vezetékekbe beiktatott megfelelő berende­zéssel az efajta bepárologtatóknál a folya­dék áramlásának oly megváltoztatását teszi lehetővé, hogy az a bepárologtató folyadék-20 térrészeinek bármelyikét járhatja sorrend­ben elsőnek, illetve másodiknak át. Ez a berendezés olyan oldatok bepárologtatására előnyös, amelyekből lerakodások válnak ki és pedig akár szilárd alakban, akár 25 iszapszerűen, továbbá pl. olyan folyadékok esetén, amelyek a bepárologtatás vége felé nagyon sűrűvé és nyúlóssá válnak vagy pedig hajlamosak arra, hogy a fűtőcsö­vekiie rakódjanak vagy ezekre ráégjenek. 80 Minthogy a kiválás csak az oldatnák a bepárologtatás folyamán bekövetkező túl­telítettsége után kezdődik meg, a kiválás egészében vagy legalább is nagyrészt az utoljára átjárt fűtőfelületekre szorítkozva 85 megy végbe . Ha már most egyszer az egyik, másszor pedig a másik folyadéktérrészt tápláljuk a híg oldattal, akkor a fűtőfelület ama részének, amely előzőleg a sűrű oldatból kivált lerakodások folytán inkrusztálódott, 40 a rákövetkező, híg oldattal táplált időszak­ban az inkrusztációktól ismét meg kell szabadulnia. A bepárologtató ezen folya­déktérrészeit átjáró híg, rendszerint telí­tetlen folyadék az előzőleg kivált lerakó- 45 dásokra egyrészt oldólag hat, másrészt a megfelelő csöveket most nagyobb sebes­séggel átjáró híg oldat, a fellazított le­rakodások benne lebegő részecskéivel együtt, mechanikailag, súroló értelemben 50 hat a lerakódásokra. A lerakódások tehát ily kép rendszerint már rövid idő alatt eltűnnek és a második folyadéktérrészen át amorf, illetve iszap­szerú alakban hagyják el a bepárologtatót. 55 A rajz az új berendezés egy példa­képem kiviteli alakját tünteti fel vázlato­san. Az 1. ábra függőleges hosszmetszet, a 2. ábra előlnézet, a túlajdonképeni át- 60 váltó berendezés függőleges metszetével. Az (1, 2) és (3) fűtött csőrendszerek egyrészt a (4) páratérrel, másrészt az (5) és (6) folyadékterekkel kapcsolatosak. A folyadék bevezetésére való (7) és (8), vala- 65 mint a kivezetésre való (9) és (10) cső­csonkok közé beiktatott (11) és (12) át­váltószervek állítható szárnyai egymással kényszerkapcsolatban állhatnak. A (11), ill. (12) átváltószerveknek a 2. ábrán feltün- 70 tételt helyzetében a (6) folyadéktér az (5) tér után van kapcsolva. A (13) zárószer­ven és a (7) csövön át érkező bepárolog­tatandó folyadék az (5) folyadéktérbe jut és körfolyamban áramolva, a (9) csonkon, 75 a (12) és (11) váltószerveken, valamint

Next

/
Thumbnails
Contents