109418. lajstromszámú szabadalom • Hordozható villamos lámpa tokja

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIBALYI SZABADALMI MlíÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 109418. SZÁM. — VLL/H. OSZTÁLY. Hordozható villamos lámpa tokja. „Pertrix" Chemische Fabrik A. G. cég Berlin. A bejelentés napja 1933. évi április hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1933. évi február hó 3-ika. A találmány hordozható villamos lámpa tokja, melynél a fényhatásokat helytálló izzólámpa mellett a reflektor vagy a lenosesüveg elcsúsztatásával változtatjuk. 5 A találmány egyszerű szerkezet mellett, az ily lámpák sokoldalú alkalmazását teszi lehetővé. A szerkezet egyszerűsítését elsősorban úgy érjük el, hogy a reflektor vagy a 10 lencsesüveg elcsúsztatása szükségképpen maga után vonja az izzólámpa áramköré­nek záródását. A rajz egyetlen ábrája a találmány sze­rinti lámpa példaképpeni megoldásaként 15 ú. n. rúdlámpát szemléltet, melynek helyt­álló (g) izzólámpája ós elcsúsztatható reflektora van. A rajz szerinti megoldásnál az izzó­lámpa áramkörének a reflektor stb. el-20 csúsztatásával foganatosított zárása céljá­ból, a reflektorhordozón a (t) vezetőcsap számára való (sl) hasíték úgy van elren­dezve, hogy a reflektorhordozónak az (sl) hasíték mentén való elcsúsztatásakor a 25 reflektarhordo'zó (h) hüvelye a (k) nyomó­gomhkapetsolót lenyomja, minek következ­tében a (g) izzólámpa áramköre feltétle­nül zárva marad. A találmány szerinti tok további mű-80 szaki előnye, hogy a reflektorhordozónak, az (sl) hasíték mentén, végállásába való elcsúisztatásakor az izzólámpa áramköre önműködően nyílik. E célból a (h) hüvely­ben (o) nyílás van, melybe a (k) nyomó-35 gombkapcsoló — a reflektorhordozónak végállásában •— beesappan és kiugrik. Hogy a fokuszállású lámpát pillanat­világításhoz, pl. Morse-jelek leadásához is felhasználhassuk, a (h) hüvelynek még egy (s2) hasítéka van, amelyen a hüvely kellő állásában, a (,1c) nyomógombkapcsoló kilép ós a pillanat-kontaktus működteté­séhez felszabadul. Hogy a lámpának ily­fajta használatánál a reí'lek torhordozó t a fókusz-állásban rögzíthessük, az Cs2) hasi­tékkal párhuzamosan a reflektorhordoző hüvelyében még egy (s3) hasítékot rende­zünk el, hogy akkor, amikor a (k) nyomó­gombkapcsoló az (s2) hasítékon kilép, a (t) vezetőcsap az (s3) hasítékba kerül abban vezetődik. Hogy a lámpa használaton kívüli hely­zetében ,az áramkör szándék olatlan zárá­sának elejét vegyük, ,a reflektorhordozó (h) hüvelyében (u) kupakot [rendezünk el; ebbe kerül a (k) nyomógombkapesoló a lámpa használaton kívüli helyzetében. Az (u) kupaknak nyílása, pl. hasítéka van, hogy a (k) nyomógoimhkapcsolót e nyílá­son át lenyomhassuk és a kupakból kihoz­hassuk. Az (u) kupak a (h) hüvelyben cél­szerűen úgy van elrendezve, hogy a (k) nyomógombkapesoló az (u) kupakba ke­rül, mihelyt a (t) vezetőesap az (s3) hasí­tékban végállásába jutott. Hogy a lámpát, ,reí lektorhord ozó nélkül, tartós világításhoz is felhasználhassuk, a (k) nyomógombkapcsolóval párhuzamosan van kapcsolva a tartós kontaktus (r) kap­csolója és pl. az izzólámpaalj azat mellett van elrendezve. Hogy a eélszerűein rugal­mas (t) vezetőcsapot kényelmesen átvezet­hessük az (sl) hasíitékból az (s3) hasítékba, a két hasítékot (q) haránthasíték útján kötjük össze egymással. Szerkezeti részleteiben a találmány (sok­féleképpen módosítható. 40 45 es 50 55 60 65 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents