109414. lajstromszámú szabadalom • Nyomáshatárt jelző műszer

Megjelent 1034. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109414. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Nyomáshatárt jelző műszer. Neu Andor műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi májas hó 19-ike. A találmány műszer, mely nem. a nyo­más mindenkori értékeit adja, hanem egy bizonyos nyomáshatár elérését jelzi és annak akár lényeges túlhaladása is a mű-5 szerben további változást nem okoz. A találmány szerinti műszer az ismert módon membránnal érzékeli a nyomást, de a membrántér és terhelő rugó elrende­zése, a mozgásnak a membránról a jelző-10 tárcsára való átvitele teljesen új és a mű­szernek az eddig ismertekkel szemben éle­sebb és állandóbban megmaradó jelzési határt, könnyebb és biztosabb beállítható­ságot és a rázkódtatásokkal szemben tel-15 jes érzéktelenséget ad. A találmány példaképpeni foganatosí­tási alakja a mellékelt rajzon van vázla­tosan feltüntetve, ahol is az 1. ábra a műszer felülnézete, mely a 20 homloklapot tünteti fel, a 2. ábra a műszernek a szerkezeti váz síkjával párhuzamos metszete, a 3. ábra ugyanezen síkra merőleges met­szet a membrán és tok elhagyásával, a 25 4. ábra pedig mozgásátvivő meander­villa távlati képe. Az 1—3. ábrákon a fent lappá szélesedő (1) csövön át hatol be a nyomóköaeg, pl. olaj, víz, levegő vagy más gáz a (2) mem-80 brántérbe, melyet a (3) membránházfenék és (4) membrán zárnak körül; a membrán­ház felső részét az (5) membrámházfedél alkotja. A membránházfedél felső mélye­désében a (6) közvetítőgomb foglal helyet, 35 melynek felső (6a) nyúlványa a (7) villa alsó résziét szorítja a (8) laprugókhoz. Ezek a (9) váz függőleges szárain hatol­nak át. A váz vízszintes része és (9a) nyúl­ványa a lapos, magasemelkedésű (10) csa­vart tartja, amelyeit a (7) villa felső szá- 40 rai közrefognak. A csavar felső tengely­végére a (11) jelzőkorong van ékelve, melyre a felette levő nyugvó (12) műszer­lap (13) kivágásainak megfelelő színes fol­tok vaimak festve. 45 Nyugvó állapotban a színes foltokat a (12) korong telt részei eltakarják, a (8) rugók pedig a (4) membránt az (la) lap­nak nyomják. Ha az (1) csövön át nyo­mást közlünk a műszerrel, az mindaddig 50 mozdulatlan marad, míg a (4) membrán, ereje a (8) rugóét le nem győzi. Mihelyt ezt a nyomáshatárt túlléptük, a membrán a (6) gombnál fogva felemeli a (7) villát, melynek a (10) csavarhoz simuló felső be- 55 felé álló szárai ezt elforgatják, úgy hogy a (11) korong is elfordul és a ráfestett szí­nes foltok a (12) műsizerlap (13) kivágá­sain át előtűnnek. A membrán ekkor neki­fekszik az (5) membránházfedélinek, úgy 60 hogy ezután a nyomás lényeges növelése sem hoz létre a készülékben semmi válto­zást és a membránmozgás e határolása a membránt a túlnyomással esetleg létre­hozható maradandó alakváltoztatástól 65 vagy szót repedéstől megóvja. Amint látható, excentrikus tömegek a műszeren nincsenek alkalmazva, úgy hogy a műszer a legerősebb rázkódtatásnak ki­tett járműveken, pl. motorkerékpárokon 70 is állandóan megtartja mérési pontossá­gát, érzékenysége viszont a nagyobb ipar­telepek kényesebb igényeit is kielégíti. A műszernek különböző nyomáshatá­rokra való beállítása a (8) rugók számá- 75 nak szaporításával, apasztásával vagy a rugók cseréjével történik.

Next

/
Thumbnails
Contents