109393. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogénolajok átalakítására

Meg-jelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAB KIEÁLYI jHnBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109393. SZÁM. — IVh/1 (Xl/b). OSZTÁLY. Eljárás szénhidrogénolajok átalakítására. Universal Oil Products Company Chicago (Illinois A. E. Á.). A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 10-ike. A találmány eljárás aránylag alacsony forrpontú szénhidrogénolajok előállítá­sara, melyek motorhajtóanyagul használ­hatók vagy motorhajtóanyag számottevő 5 mennyiségeit tartalmazzák és amelyek előállítása petroleumkoksz előállítása kí­séretében történik, nehezebb szénhidrogén­olajokból, mint pl. maradékolajokból, nyersolajokból, toppolt nyersolajokból, 10 azaz olyanokból, amelyek alacsonyabb lássál már eltávolítottak, valamint gáz­lással már eltávolították, valamint gáz­olajokból. A találmány különösképpen az olyan 15 típusú krakkoló műveletek tökéletesítését célozza, melyeknél végtermékként nem kapunk folyékony maradékot, minthogy az ilyen anyag az eljárás foganatosítása folyamán elkokszolódik és ez az eljárás 20 végtermékként csak könnyű szénhidrogé­neket, mint pl. motortüzelőanyagokat, petroleumkoksz alakjában szilárd halmaz­állapotú maradékanyagot és gázt ad. Ha ily módon dolgozunk, akkor az el-25 járásnak hosszú időn át folytonos munka­folyamban való foganatosítása céljából kívánatos, ha a koksz felgyülemlésére több kiszélesített övet alkalmazunk. A szükséges kokszolókamrák számának 30 csökkentése végett ezeket előnyösen fel­váltva működtetjük és tisztítjuk és min­den egyes kamrát, miután az koksszal megtelt, a rendszertől ideiglenesen elszige­telünk, megtisztítunk és további működ-35 tetésére előkészítünk. Ha kokszolóövként az eljárásnak nagynyomású reakciókani' ráját használjuk, az olaj könnyű alkat­részeinek ezen Övben történő kellő átala­kítására szükséges nagy túlnyomás a 40 kokszolókamrák felváltását megnehezíti. A maradékolajnak nagy túlnyomáson való kokszolásához továbbá magasabb hő­mérsékletek alkalmazása szükséges, mint hogyha ezt a kokszolást légköri vagy kis túlnyomáson foganatosítjuk. 45 A találmány szerinti eljárásban a nagy, előnyösen 13.5—41 atm. vagy ennél na­gyobb túlnyomás alatti krakkolással he­vitőövben és nagynyomású reakcióövben előállított nehéz maradék-folyadék meny- ^ nyiségét a nagynyomású reakcióövből származó, el nem gőzölt anyagnak csök­kentett nyomású övben való kokszosításá­vai csökkentjük, amely utóbbi övben lég­köri vagy előnyösen kb. 7 atmoszférá- 55. nál nem nagyobb nyomást tartunk fenn. E csökkentett nyomású övben a szüksé­ges melegről úgy gondoskodunk, hogy a nagynyomású reakcióövből származó anyagot egy vagy több olyan termékkel 60> hozzuk érintkezésbe, amelyeket az átalakí­tási gőzökből azoknak magas átalakítási hőmérsékletre, pl. 510—650 C° vagy ezt meghaladó hőmérsékletre való újbóli fel­hevítése után kapunk, mimellett a hővivő 65> termékeket a nagynyomású reakció­övből a csökkentett nyomású övbe be­vezetett krakkóit anyag természete szerint választjuk meg. Ha az összes krakkóit anyagot, bele- 70 értve a gőzöket is, a nagynyomású reak­cióövből a csökkentett nyomású övbe ve­zetjük, akkor a csökkentett nyomású Öv­ben felszabaduló gőzökből kapott egy vagy több terméket — miután azokat elő- 7E> nyösen 510 C°-nál magasabb átalakítási hőmérsékletre külön felhevítettük -— a : kokszolódó anyaggal érintkezésbe hozzuk. Azonban, ha a krakkóit anyagnak csak egy részét vezetjük a nagynyomású reak- 80

Next

/
Thumbnails
Contents