109354. lajstromszámú szabadalom • Egysínes jármű

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109354. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Egysines jármű. Meinhardt Richárd igazgató Budapest. Pótszabadalom a 105670. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi február hó 13-ika. A találmány a 105670. számú törzsszaba­dalomban védett egysines jármű további kiviteli alakja, melynek az a lényege, hogy a mellső kerék tengelyéhez a kere-5 ket kétoldalról közrefogó kengyel van erő­sítve, mely a jármű fenéklapjában forgat­hatóan ágyazott forgáscsapnyúlvánnyal van ellátva. Ez a kiképzés a járművet alkalmassá teszi igen kicsiny fordulatú 10 pályákon való haladásra. A csatolt rajz a találmány két példa­képen felvett kiviteli alakját tünteti fel és pedig az 1. ábra lejtős és sík pályán használható 15 jármű oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra szerinti jármű hajtó­szerkezete elölnézetben és részben met­szetben, a 3. ábra ugyanezen járműnél a hátsó ten-20 gely a rajta levő hüvellyel, nézetben és részben metszve, a 4. ábra az 1. ábra szerinti jármű mellső kerekének elölnézete, az 5. ábra csak sík pályán használható 25 jármű oldalnézete, a 6. ábra pedig az 5. ábra szerinti jármű mellső kerekének elölnézete. Az 1—4. ábrák szerinti járműnek egy mellső (a) kereke és két hátsó (b) kereke 30 van. A mellső kerék tengelyéhez függélyes síkban fekvő, félkör alakú (c) kengyel van erősítve. E kengyelt (d) kar köti össze a jármű (f) fenéklapjával olymódon, hogy a kar két végén egy-egy, a karra merőlege-35 sen álló (g, h) forgáscsap van, melyeknek egyike a (c) kengyelben, másika pedig a jármű (f) fenéklapjában van forgathatóan ágyazva. Az (a) kerék két (i) U-vasból kiképezett sínen gördül. Az U-vasak felső szárán egy-egy (j) görgő vezetődik, melyek 40 az (a) kerék tengelyéből lefelényúló (k) csapokon forgathatóan vannak ágyazva és melyek az (a) keréknek a (i) sínen való vezetését biztosítják. Az egyik (k) csaphoz még (m) kar van erősítve, mely 45 a sín gerincére szigetelten felerősített (m1 ) áramvezető lapossínen gördülő (n) áram­leszedő görgőt hord. Az (m) kartól a szi­getelt (o) rézvezeték megy a (c) kengyel­hez, mely ott szigetelten meg van erősítve, 50 majd pedig onnan spirális alakban tovább megy a jármű (f) fenéklapjához és onnan a motorhoz. Az áramforrás másik sarka a vezetősíneken keresztül a motorral van összekötve. 55 A jármű két hátsó (b) kereke a sínen kívül helyezkedik el. Ezek egyikével van áttétel útján öszekötve a (p) motor ten­gelye. A hátsó kerekek (r) tengelyének középső része a keskenyebb végükkel 60 szembenéző, kettős csonkakúp alakú belső térrel biró (s) hüvelyen van átvezetve. Ez a hüvely együtt forog a tengellyel, azonban a tengely a hüvelyfalban ágya­zott' (t) golyósfelfekvőpontok körül le-fel, 65 előre-hátra és mindkét oldalirányban ki­lenghet. Az (s) hüvely két végéhez egy­egy (v) tartócsap van erősítve, melyek a (w) görgőket hordják. Ezek a görgők az (i) sín felső szárán gördülnek és az (s) 70 hüvely vezetésére valók. Az (s) hüvely falából külső (z) fogkoszorú van kiképezve, meredek pályán pedig az (i) sínrészek között (y) fogasléc van elhelyezve, mely­nek fogai belékapaszkodnak a (z) fogko- 75 szorú fogaiba. Akár sík, akár pedig meredek pályán halad a jármű, a pályának bármily kicsiny

Next

/
Thumbnails
Contents