109347. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fa raktározására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109347. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Berendezés ia raktározására. Grünberger Hugó magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi július hó 8-ika. Az ismeretes módon raktáron tartott fű­részelt faárukat, pl. deszkákat, pallókat stb. olykép rakásölják, hogy az egymás­fölötti deszkasorokat, tető alatt, lécekre he-5 lyezik. Ennek hátránya, hogy egy deszka­sor eltávolítása után a léceket félre rak­ják s így a lécek nagy része elkallódik, eltörik, vagy használhatatlanná válik úgy, hogy ismételten fel nem használhatók. 10 A találmány célja e hátrány megszűn­tetése és egyéb előnyök elérése. A talál­mány farakásoló berendezésre vonatkozik, melynél az alátétlécek állandó megtartá­sával, bármily faáruk, pl. deszkák stb. tető 15 alatt, raktáron tarthatók és a levegő a desz­kák között, valamint alulról felfelé sza­badon áramolhatik. A találmány lényege az, hogy egyszerű épületváznak, pl. vas­szerkezeti váznak alapzatgerendáiban, bi-20 zonyos egymástóli távolságban, legalább egy-egy oszlop van erősítve, mely a tető­vel, vagy a tető valamely részével, vagy a födémmel van összekötve és ezeken az oszlopokon a rakásolandó deszkasoroknak 25 megfelelő számú, egyik végén furattal el­látott léc van vezetve, melyek magajssági irányban eltolhatók és helyzetükben rög­zíthetők. A mellékelt rajz a találmány szerinti fa-30 rakásoló berendezés példaképem kiviteli alakját tünteti fel, mely azonban a helyi viszonyoknak és szükségnek megfelelően többfélekép módosítható és kiegészíthető anélkül, hogy a találmány lényegétől eltér-85 nénk. Az 1. ábra farakásoló vasszerkezetnek hom­loknézete ráktáron tartott deszkákkal együtt. A 2. ábra az alapzatot a tetővel összekötő 40 oszlopokon vezetett alátétlécek egy részé­nek felülnézete és részben metszet, na­gyobbított léptékben. A 3. ábra az alátétléceknek hosszmetszete. A rajz szerint az (a) tetőből, a (b) talp­gerendákból és a (c, cl) oldaltartókból 45 álló, előnyösen oldalán nyitott, vasszer­kezeti váz középső részében négy (d, dl, d2, d3) oszlop van az (a) tető (e) merevítő rúdja és a (b) talpgerenda között szilár­dan elhelyezve. A váz hosszához képest 50 az oszlopok hosszirányban többszörösen is­métlődnek és szélességéhez képest az osz­lopokon vezetett alátétlécek jobb- és, bal­oldalt vannak. Az oszlopok száma, elhe­lyezésük és megerősítési módjuk tetszés 55 szerinti. Az egyes oszlopokon tetszés sze­rinti számú (f) alátétléc (g) furattal el­látott egyik végével van vezetve és másik vége szabadon áll, vagy mint ezt a (cl) oldaltartó mutatja, annak (h) fogaiba 60 akasztható. Az (f) léc, tartósság szem­pontjából (i) vaslemezből áll, melynek egyik, vagy mindkét oldala fával van bo­rítva. A (k) deszkákat, (1) köz jneghagyásáyal, 65 egymás mellé rakjuk és azután a léceket a deszkasorra helyezve, rájuk a követ­kező deszkasort rakjuk úgy, hogy a levegő az (1) közökön keresztül hosszirányban és alulról felfelé szabadon áramolhatik. 70 A deszkák eltávolítását fordított sorrend­ben végezzük, azaz a léc felemelése és rögzítése után az egyik deszkasort a má­sik után eltávolítjuk. Szabadalmi igények: 75 1. Farakásoló berendezés, azzal jellemezve, hogy a tetővel és alapgerendákkal el­látott vázban a váz hosszirányában és esetleg szélessége irányában bizonyos

Next

/
Thumbnails
Contents