109343. lajstromszámú szabadalom • Útburkolat szalagútakhoz és ehhez való műkőelem

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109343. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Útburkolat szalagutakhoz és ehhez való műkó'elem. Bálint Imre kir. műszaki főtanácsos Gyula. A bejelentés napja 1933. évi junius hó 2-ika. A találmány az útépítés problémájának gazdaságos megoldására irányul, főként az alsóbbrendű (községi) utakat tartva szem előtt. Ezeknél tudvalevőleg, legmos-5 tohábbak az állapotok és ezek orvoslása, normális úttestek építésével, ma pénzügyi okokból szinte áthidalhatatlan nehézsé­gekbe ütközik. Ezért olyan megoldást kellett keresni, 10 amely aránylag kis anyagi áldozattal is lehetővé teszi ezeknek az utaknak a kiépí­tését és amellett a közlekedés terén oly mérvű könnyítést hoz, mely a kívánalmak­nak minden tekintetben megfelel. 15 Minthogy a legkeskenyebb 2.5 m széles, egyjáratú útnak a legolcsóbbnak tartott makadám-rendszerrel való kiépítése is nagyon drága és főként annak karban­tartása roppant költséges, ennek alkalma-20 zására sem lehet gondolni. Viszont ezt az útszélességet még kisebbre leszorítani nem lehet, tehát nem marad más hátra, mint a burkolt útterületet csökkenteni és erre leg­alkalmasabbnak látszik az ú. n. szalagút-25 rendszer, amelynél csak a keréknyomnak megfelelő szélességű sávokat burkoljuk. Erre azonban a makadámrendszer nem al­kalmas, tehát oly végleges jellegű útbur­kolati rendszert kellett keresni, amelynek 30 egyrészt első beépítése sem túldrága, más­részt pedig a fenntartás költsége is mini­mális legyen. Ez a megfontolás vezetett arra a gondo­latra, hogy a burkolatot megfelelően elő-35 készített, kétfelé rézsűs alapozáson egy-egy sorba fektetett, a szalagalakú burkolat szé­lességének megfelelő szélességű, végeiken egymással összekapcsolt műkőelemekből állítjuk elő, amelyeknek olyan a szerke­zete, hogy aránylag csekély előállítási 40 költség mellett hosszú élettartamukat biz­tosítsa. Ezenfelül pedig ezek az elemek gyorsan és könnyen fektethetők, ill. be­építhetők. A szalagút burkolt szalagszélességének 45 megállapításához a közlekedő járművek nyomtávolsága a mérvadó. Ebből kiadó­dik, hogy a szélső határokat tartva szem­előtt 60—75 cm sávszélességre volna szük­ség és a két sáv között kb. 1 m széles bur- 50 kolatlan területet lehetne meghagyni. Ennek megfelelően kb. a mellékelt rajz 1 ábráján bemutatott alaprajzú s a 2. és 3. ábrán látható kereszt-, illetve hossz-szelvényű műkőelem adódik, mely 55 elemekből a 4. ábrán látható elrendezésben épülne a szalagút. Az egyes elemek a példaképen válasz­tott megoldás szerint két rétegben készí- 60 tett betonból állanak. A felső (1) réteg kö­vérebb pl. 400 kg/cm3 keverésű, az alsó (2) réteg pedig pl. 200 kg/cm3 keverésű beton­ból készülhet. A felső réteg, célszerűen, az elem oldalfelületeire is kiterjed és ezek az 65 oldalsó részek alámetszett peremeket ké­peznek, amelyek kellő kapcsolatot létesí­tenek az alsó réteggel. Esetleg középen még egy, ugyancsak fecskefarkszelvényű (3) borda is elrendezhető, amivel még töké- 70 letesebbé tehetjük a kapcsolatot. Az egymásután következő elemeket egy­mással pl. beágyazott (4) csapok segélyé­vel hozhatjuk kapcsolatba, amelyek mind­egyike a következő elem megfelelő lyu- 75 kaiba illeszkedik, esetleg bitumen szigete­lés alkalmazásával. A műkőelemeket úgy készítjük, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents