109340. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldható vagy poralakú oldhatatlan trágyaszereknek avagy kártevő elleni szereknek gépi elosztására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. . MAGYAR KIRÁLYI jraiggffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109340. SZÁM. X/ll. OSZTÁLY. Eljárás oldható vagy poralakú oldhatatlan trágyaszereknek avagy kártevő elleni szereknek gépi elosztására. Weiss Jenő mérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi január hó 31-ike. Poralakú műtrágyák, gipsz és égetett mész kiszórására eddig kereken járó trá­gyaszórógépeket használtak, amelyeket a trágyázandó földeken kellett járatni és 5 amelyeknek munkaszélessége a gépek nyomtávolságát nem haladta meg. A trá­gyának ily szétosztása költséges és sok munkaerőt igényel, mert az említett gépek teljesítőképessége aránylag csekély. E roel-10 lett a gépek kezelése, különösen görön­gyös és egyenetlen talajon aránylag körül­ményes. Az ily gépekkel végzett fejtrágyá­zás továbbá a növények megsértését von­hatja maga után. Némely, igen erősert 15 porzó és maró trágyának, pl. kalcium­cianamidnak e tulajdonságaival járó hátrá­nyok a gépi szórással sem szüntethetők meg. Amennyiben oldott trágyákat használtak, 20 ezeket eddig ugyancsak közvetlen közelre ható, tehát magukba a kultúrákba ho­zandó permetezőkészülékek, nevezetesen kézi fecskendők vagy öntözőkannák segé­lyével osztották szét. 25 A találmány szerinti eljárás lehetővé te­szi, hogy aránylag nagy kiterjedésű földe­ket a trágyázandó területeken kívül fekvő pontokról, a földek bejárása nélkül, nem csu­pán Oldható, hanem oldhatatlan, akár erős 30 porképződés folytán csak nehezen kiszór­ható trágyaszerekkel is egyenletesen szór­hassuk be. A találmány szerint a trágyát nagy tá­volságra ható, vízsugárcsőbe vezetjük és 35 vízsugárral porlasztjuk szét a trágyázandó területen. Elég nagy, pl. 45 mm átmérőjű sugárcsövek és mintegy 8 atm. nyomás használatával körülbelül 100 m szórótávoli­ságot érhetünk el. Ha a vízsugár-készülé­ket oly hajótesten helyezzük el, amely 40 a trágyázandó területet átszelő vízárok­ban úszik, akkor a vízárok mindkét ol da­lán mintegy 100 m szélességű területet szórhatunk be trágyával, ha a vízsugár­szórókészüléket a vízárok hosszában való 45 haladás közben tartjuk üzemben. A hajó­test nem csupán a vízsugár-szórókészüléket, ennek szivattyúját és hajtómotorát hordja, hanem nagy trágyakészleteket is vehet fel, míg a trágya szállítására való vizet a ké- 50 szülék a vízárokból veszi. A találmány szerinti eljárásnál tehát nem kell a trágyát a földeken végig a kul­túrákon belül fekvő szóróhelyekhez szál­lítani, hanem a trágyát a vízsugár a kul- 55 túrák fölött a levegőn keresztül szállítja a szórási helyekre. A trágya szállítására használt víz ugyan­csak a trágyázott területre kerül, tehát nem képez holt terhet, amelyet ismét visz- 60 sza kell szállítani úgy, mint a szokásos kerekeken járó trágyaszórógépeknél. A víz e meillett a trágyázás hatását is támogatja anélkül, hogy a trágyát kilúgozná, mert hiszen a csapadékmagasság mindemkor 65 csupán néhány milliméterre rúg. Mivel továbbá a műtrágya szállítási eszközeként szereplő vízsugár a levegőben halad, a trágyát minden időbein, beültetett területe­ken is, a növények megsértése nélkül, gé- 70 piileg szórhatjuk ki. A trágyaszert a szivattyú ellőtt vagy mö­gött vezethetjük be. A rajzban a találmány szerinti eljárás végrehajtására való készülék egy példa- 75 képeni megoldási alakja van vázlatosan feltüntetve, amelynél a szórószerkezet pl. az (1) vízárakban úszó (2) hajótestre van

Next

/
Thumbnails
Contents