109307. lajstromszámú szabadalom • Doboz

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI 1HI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS • 109307. SZÁM. — XVI/C. OSZTÁLY. ' : i ' Doboz. Chemische Fabrik Wittlich Ermann & Co. cég Wittlich. A bejelentés napja 1933. évi julius hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1932. évi julius hó 29-ike. A találmány doboz, különösen cipőfény­mázhoz való bádogdoboz. Az ismert dobo­zoknál a dobozalsórész és a fedél, a doboz nyitása után, általában két egymástól tel-5 jesen elkülönített részt alkotnak vagy ezt a két részt többé-kevésbbé bonyolult csukló­pántok kötik össze egymással. A találmány lényege, hogy a dobozfede­let és a dobozalsórészt csekély széles-10 ségű, lapos rugó köti össze, amelynek egyik vége a dobozfedélre és. a másik vége a dobozalsórészre erősített, pl. szegecselt. A találmány szerinti doboznál, ennek megfelelően, a dobozalsórészt és a fedelet 15 összekötő \ lapos- vagy lemezrugó csukló­pántot aíkot és e laposrugónak, nem feszí­tett állapotában, oly ívelt alakja van, hogy a fedelet a nyitott helyzetében tartja, míg a fedél zárásakor kiegyenesített, a fedél 20 külső felületén és a dobozalsórész külső felületén felfekvő, egyenes alakot vesz fel és ebben a kiegyenesített és ennek megfele­lően feszített állapotában a fedelet állan­dóan nyitni akarja. 25 A laposrugó ereje (feszültsége) zárt do­boznál azonban nem elégséges a fedél nyi­tására, ha a fedél a dobozalsórésszel vala­milyen módon összereteszelt, mivel viszony­lag jelentős erőfeszítés szükséges a do­;S0 bozfedélnek a dobozalsórészről való fel­emelésére, amennyiben mint ez általában szokásos, zárt doboznál a dobozfedél rugal­masan, azaz bizonyos ékelődő hatással a dobozalsórész köré szorul, miáltal a doboz 35 tartalmának légköri hatásokkal szemben különlegesen jó elzárását is biztosítja. Mihelyt azonban a találmány szerinti doboznál a fedél elreteszelő készülékétold­juk vagy a fedelet, kis mértékben, a záró-40 helyzetéből, egyoldalúan megemeljük, úgy a laposrugó feszültsége elegendő arra, hogy a fedelet felcsappantsa. A találmány szerinti doboz kiképzésé­vel tehát az ismert dobozoknak azt a hátrányát kerüljük el, hogy használója 45 a fedél nyitásakor az ujjait beszennyezze még akkor is, ha a doboz az ismert nyitó­készülékek egyikével, pl. csuklósan a do­bozalsórészre erősített emelővel vagy bü­työkkel ellátott. 50 A fedél és az alsórész között a lapos­rugó biztosította, állandó összeköttetésnek még, különösen kisebb dobozoknál, az a jelentős előnye, hogy a gyakran gyenge fedél, mivel a nyitási helyzetben a dobo- 55 zon rögzített, alakját nem változtathatja. A találmány szerinti doboz, különösen bá­dogdoboz, a jelentős előnyei ellenére, rend­kívül egyszerűen és olcsón állítható elő, mivel a csuklópántot egymagában a rö- 60 vid laposrugó alkotja és ezenkívül a talál­mány szerinti doboz használatánál zavarok nem léphetnek fel. A találmány szerint, bárminő doboz ki­képezhető, mimellett úgy az alak, mint a 65 nagyság nincsenek befolyással. A mellékelt rajzon a doboz példaképen vett megoldási alakja és pedig oly meg­oldási alak látható, amelynél a doboz nyitó­szerkezettel ellátott. Az 70 1. ábra a dobozt zárt és a 2. ábra nyitott helyzetében mutatja, míg a 3. ábra a dobozalsórészt a fedéllel össze­kötő laposrugó oldal- és felülnézete. 75 A rajzon a dobozalsórész (1), a dobozj­fedól (3), amely utóbbi, zárt doboznál (1. ábra), tömítően záródva, illetve éke­lődve a dobozalsórész (2) pereme fölé

Next

/
Thumbnails
Contents