109306. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű biztosíték

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIBÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109306. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Nagyfeszültségű biztosíték. A. E. G. Union Elektrizitáts Gesellschaft cég Wien. A bejelentés napja 1933. évi julius hó 22-ike. Ismeretesek olyan nagyfeszültségű biz­tosítékok, melyeknek kiolvadó vezetője poralakú szigetelő anyagban fekszik. Aki­olvadó vezetőt kerámiai anyagból vagy 5 üvegből való tűzálló tartóra szokás felte­kercselni. Az ilyen biztosíték oltó hatása attól függ, hogy a fém gőzök a kiolvadó vezető közelében levő poralakú részecs­kékre gyorsan lecsapódnak-e. Minthogy ak-10 kor, ha a biztosíték túláramnál vagy rövid­zárlatnál működésbe: lép, a kiolvadó veze­ték vagy egész hosszában vagy hosszának egy részén, de mindig egész keresztmet­szetében elgőzölög, a fémgőzÖket a kör-15 nyező közeg annál jobban veszi fel, men­nél nagyobb a vezetőnek a közeggel érint, kező felülete a vezető keresztmetszetéhez viszonyítva. Ezért a találmány kérteimében kiolvadó vezetékeknek vékony, szalag-20 alakú fémfoliákat alkalmazunk, melyek­nek vastagsága néhány század milliméter, de nem több, mint 0.10 mm. Ha nagyoJjb üzemáramokhoz nagyobb vezetőkeresztmet­szet szükséges, akkor két vagy több fóliát, 25 melyek a tartón egymás mellett vannak, párhuzamosan kapcsolunk. Párhuzamosan kapcsolt fóliák helyett a tartón egymás melléit elrendezett, 0.10 mm-nél kisebb vastagságú drótokat is alkalmazhatunk. 30 A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány­nak példaképem foganatosítási alakját mu­tatja. A rajzon (a) szigetelő anyagból, pl. kéregpapírból való hüvely, melynek vé­gein a (b) csatlakoztató süvegek vannak. 35 A hüvelyt poralakú (c) szigetelő anyaggal töltjük meg és benne rendezzük el a biz­tosíték (d) tartóját is, melyre a (b) süve­gekhez csatlakoztatott (e) kiolvadó vezetőt tekercseljük. Ez utóbbi vékony fóliából van, 40 melynek vastagsága 0.10 mm-nél kisebb. Ha a kiolvadó vezetők a hasábos tartó­testen egész hosszuk mentén felfekszenek, akkor ennek az a hátránya, hogy a ki­oltó közeg a kiolvadó vezetéket nem érinti minden oldalról. Ismeretesek ugyanolyan 45 biztosítékok is, melyeknél a zeg-zugosaSV vagy csavarvonalakban elrendezett kiol­vadó vezető szabadon fekszik a kioltó kö­zegben. E mellett azonban a biztosítók összeszerelésénél nehézségek mutatkoznak, 50 különösen ha a kiolvadó vezető kereszt­metszete, illetve vastagsága kicsiny és a csavar-, illetőleg zeg-zugos menetek me­netmagassága alacsony, ami különösen na­gyobb feszültségeknél mindig így szokott 55 lenni. Ezenfelül annak a veszélye is fenn­forog, hogy a kioltó közegben lazán fekvő kiolvadó vezető üzem közben rázkódtatá­sok vagy dinamikus erők hatása alatt, mint amilyenek túláramoknál vagy rövid- 60 zárlatnál fellépnek, eltolódik. E hátrányok elkerülésére úgy járunk el, hogy a kiolvadó vezetőket csavarvonal­álakban szigetelő anyagból való hasábos test köré fektetjük, melynek keresztmet- 65 szetét úgy választjuk meg, hogy a ki­olvadó vezetők a tartó testen hosszúiknak csak kis szakaszain fekszenek fel. Azzal, hogy a kiolvadó vezetékeket csaknem egész hosszukon minden oldalról kioltó 70 közeg veszi körül és a vezetőket ezenkívül hosszuk mentén rögzítettük, a biztosíték­nak kikapcsolási teljesítményét nagy ér­tékre hozhatjuk. Egyúttal ezzel azt az előnyt is érjük el, hogy a biztosíték köny- 75 nyebben és biztosabban szerelhető össze. A 2. ábra példaképen a biztosító patron belsejében fekvő tekercseléstartó kereszt­metszetét mutatja. Az (e) kiolvadó vezetőt a (d) tekercseléstartó köré göngyölítjük, 80

Next

/
Thumbnails
Contents