109298. lajstromszámú szabadalom • Javítások malomipari gépeken, főkép hengerszékeken

Mesarje 1 ent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109298. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Javítások malomipari gépeken, főkép hengerszékeken. Sociétó Anonyme Schneider Jaquet & Cie Strasbourg-Koenigshoffen. A bejelentés napja 1933. évi április hó 27-ike. A találmány többféle javítás malomipari gépeken, főképp hengerszékeken, mely ja­vítások abban állanak, hogy az őrlőhenge­rek szorítónyom ásáaiak szabályozása, illetve 5 jelzése céljából a nyomást szolgáltató és a nyomást felvevő szervek közé magukban zárt, folyadékkal vagy gázzal töltött veze­tékrendszerek, beépített, alakjukat változ­tató szervekkel, mint pl. fémes, nyúló, ru-10 gós rekeszekkel vannak beiktatva. őrlő és daráló hengerek szorítónyomá­sának szabályozásánál az ilyen berendezés igen pontos beállíthatóság mellett a hen­gercsapágyakon rendkívül egyenletes és tar-15 tós nyomáseloszlást biztosít, még pedig erő­fogyasztás nélkül és az alkalmazott segéd­eszközök legnagyobb egyszerűsége mellett. Az egymáshoznyomás jelzésénél az ily be­rendezés nagy érzékenységet biztosít, ami 20 annyiban fontos, miután attól a mindenkor elérendő őrlőhatás függ. A rajzok a találmány több foganatosítási példájának vázlatát mutatják. Az 1. ábra őrlőhengerek egymáshoznyomá-25 sának szabályozására való berendezést mu­tat. A 2. ábrán oly változat látható, melynél a beállítható őrlőhengerek csapágyai eme­lőkön fekszenek. A 30 3. ábra további darálóhengerek egymás­hoznyomásának szabályozására való vál­tozatot, a 4. és 5. ábrák pedig az egymáshoznyo­más jelzésére való berendezést mutatnak. 35 Az 1. ábrán (1) a beállítható őrlőhen­ger, (2) annak csapja. Ezek csapágyai fémből való, nyújtható (4, 5) rekeszeken nyugszanak, mélyek (7) vezeték útján egy­mással és egy további, azonos kiképzésű (6) rekesszel vannak összekötve és így 40 kifelé tökéletesen elzárt rendszert alkotnak, mély folyadékkal vagy gázzal van töltve. A (6) rekeszt (9) állítóorsó befolyásolja, melynek anyája (13) rugó hatása ellené­ben, eltolhatóan, tokban van ágyazva. 45 E berendezés célja, hogy lehetővé tegye az (1) őrlőhengerek kitérését, kemény, ide­gen testek áthaladása esetén, amennyiben ily esetben a (13) rugó megfelelő reak­ciója váltódik ki. E reakció értékét, va- 50 1 amint egész általánosságban a rendszer­ben uralkodó túlnyomásokat, a (7) veze­téken levő (8) nyomásmérővel jelezhetjük, illetve feljegyezhetjük. A (9) kézikerékkel a rendszer (P) túl- 55 nyomását és ezzel a hengercsapágyakon érvényesülő (Pl, P2) egymáshoznyomást is kényelmesen beállíthatjuk. A 2. ábra oly foganatosítást mutat, mely­nél az őrlőhengercsapágyak (10) emelő- 60 kön nyugszanak. Ez esetben az emelőkre (12) dugattyúk hatnak, melyek széles fe­jei rugós (4, 5) rekeszekre támaszkodnak. A (15) vezérlőrekeszt (16) beállító kör­hagyó befolyásolja, mely (17) könyökemelő 65 egyik karjára van szerelve, míg a könyök­emelő másik karja (18) ütközőrugóra fejt ki nyomást. A berendezés kezdeti beállításához a (12) dugattyúkat előnyösen (11) kiigazítószer- 70 vekkel szereljük fel, melyek az emelőkar hosszának változtatását teszik lehetővé. Az egymáshoznyomás önműködő vezér­lésére elegendő, ha a szabályozó impul­zust felvevő, rugós rekeszt alkalmas esz- 75 közök útján a táplálóhengerek szabályo­zásával hozzuk kapcsolatba. A 3. ábrán a beáilítóberendezésnek da-

Next

/
Thumbnails
Contents