109271. lajstromszámú szabadalom • Ejtőernyő

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS ., 109271. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Ejtőernyő. Krausz Imre oki. gfazdász Ménfő. A bejelentés napja 1932. évi november hó 5-ike. Amint ismeretes, az ejtőernyőknél egyik legfontosabb követelmény az, hogy az ejtőernyő röviddel a légi jármű elhagyása után kinyíljék. Ez a folyamat rendszerint 5 úgy megy végbe, hogyha valaki a légi jár­műből kiugrik, akkor az ejtőernyő, mi­után az a csomagolásból kihúzódott, né­hány másodpercig látszólag zárt, hosszan, mintegy csőalakban elnyúlik, majd liirte-10 len, rendszerint a másodperc törtrésze alatt, hallható csattanással kinyílik. Amíg az ejtőernyő látszólag zárt, annak alsó nyílása olyan kicsi, hogy az alá nagyon kevés levegő képes behatolni. Mihelyt 15 azonban az ejtőernyő alsó pereménél már észrevehető nyílás van, akkor annak to­vábbi kinyílása igen gyorsan bekövet­kezik. Az ejtőernyők hibája általában az, hogy 20 e nagyfontosságú követelménynek nem mindenkor tesznek eleget, azaz elég gyak­ran előfordul, hogy a csomagolásából ki­húzódott ejtőernyő túlkésőn, vagy egyál­talában nem nyílik ki, aminek következté-25 ben a légi járműből kiugró személy ha­lálát leli. A találmány célja egyrészt e hibának lehető kiküszöbölése és másrészt az ejtő­ernyőnek további tökéletesítése. A talál-30 mány úgy az önműködőlég kinyitódó, mint a kézi kioldású ejtőernyőkre vonat­kozik. A találmány szerint a csomagolásból már kihúzódott, de még zárt ejtőernyő 35 alsó peremén vagy pereménél egy vagy több olyan járulékos szerv van, amely 111. amelyek az ernyő teljes kinyílását előse­gítik. A járulékos szervek lehetnek az ernyő felhajlított pereméhez lefordítha­tóan hozzáerősített merev lapok, amelyek- 40 nek felső végein a ieugró emberhez erősí­tett tartózsinórok függnek. A járulékos szerv lehet továbbá az ernyőnek már ki­húzódott, de még ki nem nyílt helyzeté­ben az ernyő alsó pereménél helyet fog- 45 laló, az ernyő teljes kinyílásakor pedig annak tetejébe felemelkedő tölcsér- vagy harangalakú idom is. A járulékos szervek működési módját a rajz kapcsán ismer­tetjük. 5 0 Emellett önnyitódó ernyőknél a már ki­húzódott, de még ki nem nyílt ernyőt a légi járművön függő zsinórzat, célszerűen az ernyő kinyílásakor oldódó zárószerke­zet útján, tartja. E zárószerkezet célszerű 55 foganatosítási alakjának, amelyet a to­vábbiakban karabinerzárnak nevezünk, két, csukló körül rugó hatására szétnyíló és a rugóhatás ellenében csúszógyűrűvel hurokká összecsukható, célszerűen sarló- 60 alaluí karja van, mimellett a légi jármű­vön függő kampó a hurokba kapaszkodik, a még ki nem nyílt ernyő pedig a csuklón függ, a csúszógyűrű viszont az ernyő ki­nyílásakor megfeszülő és azt lehúzó, az 65 ernyőpalásthoz erősített zsinórokat hordja. Mihelyt a csúszógyűrűt e zsinórok lehúz­zák, a karabinerzár nyílik és az ejtőernyő a légi járműtől elválik. Ez elrendezés nagy előnye az, hogy az ernyő, teljes kinyílá- 70 sáig, a légi járművön függ, tehát kizárja a lezuhanást, ,kinyílása után viszont a légi járműtől feltétlenül elválik. Kézi kioldású ejtőernyőknél a csomago­lás húzózsinórja a leugró személy által 75 kézzel megrántható kilökőberendezéssel van kapcsolatban. A rajz a találmány szerinti önnyitódó

Next

/
Thumbnails
Contents