109268. lajstromszámú szabadalom • Eljárás puzzolán (trasz)-mész-makadám útburkolatok előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109268. SZÁM. — Ylll/i. OSZTÁLY. Eljárás puccolán (transz>mész-makadám útburkolatok eló'állítására. Hungária műtrágya-, kénsav- és vegyiipar r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1932. évi november hó 2-ik%. Ismeretes, hogy bitumen felhasználásá­val vagy anélkül oly utakat is építenek, melyeknél a hidraulikus kötőanyag nem cement vagy portlandcement vagy más, vízzel önállóan is megszilárduló, hidrau­ő likus kötőanyag, hanem valamely, a kö­vetkezőkben — egyszerűség kedvéért — végig, röviden „puocolán" névvel jelölt, hidraulikus adalékanyagnak, pl. trasznak mésszel illetve hidraulikus mésszel való ) keveréke. Az előbb jelzett, különböző, ismert eljá­rásokkal, a tapasztalat szerint, különböző hátrányok járnak, melyek következtében a hiba nagyságának megfelelő, gyakori ja­> vitások nemcsak nagyobb költséget okoz­nak, hanem néha azt is eredményezik, hogy az útburkolatot teljesen újból kell elkészíteni. A találmányunk szerinti eljá­rás nemcsak kiküszöböli az eddigi eljárá-i sok számos hiányait, hanem ezenfelül még további, lényeges előnyöket is nyújt. Az idevágó, ismert eljárásokkal készült utak gyakori hibáit az erre vonatkozó szak­irodalom részletesen ismerteti és ezeket rö-i viden a következőkben foglalhatjuk össze: A puccolán-(trasz)-mész-makadám-utak eddig úgy készültek, hogy a szükséges kötő" anyagokat száraz állapotban vitték az út­testre és ezután bemosták. A szükséges be­mosási víz egyenletes elosztása a gyakor­latban nehezen tartható be, miért is a ha­barcsképződés helyenként hiányos. A töké­letlen habarcsképződés, eltekintve az anyagveszteségtől, melyet még az elporlás is növel, azzal jár, hogy a tökéletlen és nem elegendő megszilárdulás folytán nem következik be az úttest egész egységében annak homogén megkövesedése, minek az a következménye, hogy az útfedő burkola­ton az úttestet elcsúfító és zavaró, vert 40 lyukak, kátyúk képződnek, melyek állandó kijavítása költséges. A bitumenes puccolám-(trasz)-mész-ma­kadám-utak építési eljárásánál a kötő­anyagok beépítése, beleértve a vízben old- 45, ható bitument is, szintén szárazon történik. Miután ez titépítési eljárás, a bitumen hozzáadagolásától eltekintve, azonos a puccolán-(trasz)-mészikő-makadám-utaknál használatos eljárással, természetes, hogy 50 ugyanazok a hibák mutatkoznak, mint amelyekre előbb imár rámutattunk, mely hibákhoz azonban a helytelen vízadagolás folytán, még könnyen hozzájárulhat a szá­razon hozzákevert bitumen egyenlőtlen 55, szétoszláisa is. A találmány szerinti eljárással készült, i'i j puccolán-mész-makadám-rít lényeges ha­ladást jelent azon felismerés alapjain, hogy az összes adalékanyagok (homok, kavics, 60 illetve kőzuzalékok) és kötőanyagok keve­rékét előzetesen teljesen és nedvesen elké­szítve az úttestbe még nedves állapotban visszük be, miáltal az útépítéshez felhasz­nált puccolán-mész-beton egyenletes lekö- 65 tését és megszilárdulását biztosítjuk. E kü­lönleges eljárás, helyes kivitel esetén, azt is eredményezi, hogy az így készült puc­colán-mész-makadám-utak, az elkészítési és fenntartási költségek tekintetében, vala- 70 mint tartósságuknál fogva is, igen gazda­ságosaknak bizonyulnak. Kiviteli példa: Újonnan építendő utaknál a szabálysze­rűen elkészült utaljzatot vagy régi úttes­teknél, melyek csak új fedő burkolattal lá­tandók el, a rakott kőalapot gondosan ki­tisztítjuk és megöntözzük. Az ily módon

Next

/
Thumbnails
Contents