109200. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendőtartó

Meg-jelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109200. SZÁM. — Yl/a. OSZTÁLY. Nyakkendőtartó. Weíszliar György asztalos Rákospalota. A bejelentés napja 1933. évi május hó 3-ika. Nyakkendők és sálak raktározása eddig egyrészt dobozokban, másrészt a szek­rénybe szerelt olyan ideiglenes megoldású alkalmatosságokon történt, amelyek a ké-5 nyelmi szempontoknak nem feleltek meg. A szabadalom tárgyát képező és szek­rénybe szerelhető kombinált nyakkendő és sáltartó szerkezet következő célokat való­sítja meg: 10 A) Lehetővé teszi nyakkendők és sálak kényelmes raktározását. B) Nyakkendők és sálak könnyű kezel­hetőségét. C) Gyűrődés elkerülését. 15 D) A sáltartők lépcsőzetes elrendezése következtében minden további keresgélés nélkül a megfelelő nyakkendő könnyű fel­találását, kis helyszükséglet mellett. A szerkezet egy keret alakú és a szek-20 rény ajtók belső oldalára rászerel he Lő tar­tóból áll. A tartók között párhuzamosan futó egymás alatt elhelyezett több U-alakú rudazat szélső csapjai között forgathatóan van elhelyezve. Az U-alakú rudak egymás-25 sal párhuzamosan elforgathatok és így a szerkezet jobb oldalán látható rugó segít­ségével bármely helyzetben rögzíthetők. «A». A szerkezet lehetővé teszi nyak­kendők, sálak és, galléroknak az U-alakú 30 rudakon olyanképen való elhelyezését, hogy azoknak a szekrényajtó becsukása után gyűrődésmentes elhelyezése lehetővé van téve. Az ajtó kinyitása után a teljesen be­csukott szerkezetben lévő rudazat kéznyo-35 mással, az U-alakú rudaknak egyide jű köz­benső állásra állításával a nyakkendők és eféleségek könnyen ráhelyezhetők, illető­leg levehetők s az ajtó becsukása előtt a rudazatnak kéznyomással való eredeti ál-40 lásába való visszaállításával a szekrény­ajtó visszacsukható, miután az egész szer­kezet a rajta levő függelékekkel az ajtó­lappal parallel áll be s így a helyszük­séglete csak olyan minimális, hogy bár­mely rendszerű szekrény aj tóra szerelve az 45 aUók becsukását lehetővé teszi. Az (l)-es számú rudazatnák, mely (2, 3, 4)-es számú rudazattal (A, B, C) rudacs­kákkal kényszerkapcsolatban áll, mely ru­dacskák a szerkezetnek rugó oldali olda- 50 Ián, de esetleg mindkét oldalon kényszer­kapcsolással kötik össze az U-alakú ruda­kat, kézzel való (D) irányú nyomással a szerkezet összecsukódik, (E) irányú nyo­mással pedig egészen a vízszintes állásig 55 beállítható. (R) rugó segítségével, vala­mint (l)-es számú rúd rugó oldalán levő (F) pecek segítségével (l)-es számú rúd bármely állásban fixirozható s miután (2, 3, 4)-es számú rudak vele kényszerkapcso- 60 latban állanak, ilyenképen ezek is. Az U-álakú rudak megfelelő méretezésével sá­lak, sőt nagyobb méretű tárgyak is ráhe­lyezhetők. Csukott állásban az ajtó kinyitása után 55 a nyakkendők stb. könnyűszerrel levehe­tők a szerkezet kinyitása nélkül is, ráhe­lyezésénél azonban a gyűrődés elkerülése, valamint a nyákkendők gyors ráhelyezése céljából a szerkezet okvetlenül közbenső 70 állásra állítandó be. Á szerkezet főelőnye a sálak tömeges el­helyezésének kis helyen való lehetővé té­téle, valamint a gyűrődésmentes elhelye­zése. 75 «B». A rudazatok ábránkon egyenlő di­mensióval bírnak a vízszintes irányban, habár oly megoldás is lehetségejs, hogy (2, 3, 4)-es számú rudazatok méretei fokoza­tosan nőnek s így az alsó rudakon nagyobb 80

Next

/
Thumbnails
Contents