109184. lajstromszámú szabadalom • Sínjármű

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109184. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Sínjármű. Ettore Bugatti antótervező Molsheim (Franciaország). A bejelentés napja 1933. évi február hó 6ika. Franciaországi elsőbbsége 1932. évi február hó 6-ika. A lokomotívok, vasúti kocsik és egyéb sín jár művek forgó állványainak a merev tengelyekkel szemben többek között az az előnye, hogy a sín egyenetlenségeinél, pl. 5 a sínkötések helyeinél előálló lökések hatá­sát csökkentik. A négykerekű forgó állványnál, amelyet a gyakorlatban leggyakrabban alkalmaz­nak, ha az egyik tengely a sín vízszintes 10 helyzetének helyi megváltozása következ­tében (b) darabbal felemeltetik, a forgó b állvány csapja csak — hosszúsággal emelkedik fel és ha ez a vízszintes helyzet­től való eltérés csak az egyik sínnél áll elő 15 (pl. egymáshoz képest eltolt sínkötések esetében), akkor az emelkedés legfeljebb ——, minthogy ez a vízszintes helyzettől 4 való eltérés csupán egy kerékre hat egy­szerre. Mindez világosan látható az ide-20 mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábrájából, amelyek kéttengelyű forgó állványt vázlatosan tün­tetnek fel. Az 1. ábrán szakgatott vonallal tüntettük fel azt a helyzetet, amelyet a keret vagy 25 váz és a mellső kerék elfoglal, midőn a vízszintes helyzettől való (b) eltéréssel találkozik. Már ismeretesek hatkerekű forgó állvá­nyok is, melyeknek merev kerete van és 80 az előbbihez hasonló következtetéssel meg­állapíthatjuk, hogy a tengelyek számának növelése csökkenti a kocsiszekrénynek to­vábbadott függőleges elmozdulás mérvét. Ugyanez áll az oldalirányú elmozdulásokra 85 is. A 3. ábra mutatja, hogy kéttengelyű forgó állványnál ha az elülső kerék (a) oldal­irányú elmozdulást szenved, a forgó áll­vány csapja csak ~—vei mozdul el. u Eddig ennek ellenére háromnál több ten- 40 gelyű forgó állványokat nem alkalmaztak, minthogy a merev keretek a kanyarulato­kon való kifogástalan haladást meg­nehezítik. A találmány célja olyan kerékművek tö vagy kettőnél több tengelyű forgó állvá­nyok létesítése, melyek síneken vagy gör­dülő pályán közlekednek, a kanyarulatok­hoz könnyen alkalmazkodnak és amelyek a sínekre oldalirányban egyenletesen el- 50 osztott nyomást gyakorolnak, mikor a jármű ezeken a kanyarulatokon a centri­fugális erő hatása alatt áll. A találmány szerinti sínjárművek továbbá mindazokat a fentjelzett előnyöket mutatják, amelyek 55 a forgó állványok tengelyeinek szaporí­tásával járnak. A találmány szerinti kerékmű lényege, hogy minden tengely egyenként vagy eset­leg szomszédos csoportonként a tengelyekre 60 vagy tengelycsoportokra csuklósan szerelt, valamint egy merev keretben függélyes tengely körül és egyszersmind bizonyos pontokon vízszintes tengely körül is for­gatható alkalmas kapcsolóelemek révén 65 kapcsolódik egymással. Ily módon minden tengely vagy több tengelyesoport vezér­tengellyé lesz és a sínek, valamint a pálya vízszintes síkban lévő egyenetlenségeiből (mint pl. sínkötésekből, kitérőkből, kanya- 70 rulatokból, stb.), valamint a függőleges irányú eltérésekből eredő lökések jelentő­sen csökkennek, minthogy ezek több keré­ken vagy tengelyen oszlanak el. Továbbá a kanyarulatoknál a centrifugális erő 75

Next

/
Thumbnails
Contents