109154. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet üzleti árutartóasztalok rekeszfalainak állítható megerősítésére

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI J|hh| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109154. SZÁM. — VIII/d. OSZTÁLY. Szerkezet üzleti árutartóasztalok rekeszfalainak állítható megerősítésére. Weber és Zátouy fém- és üvegszerkezetek gyára Budapest. A bejelentés napja 1933. évi április hó 21-ike. Árutartóasztalok rekeszfailai eddig kü­lön talpakra voltaik erősítve és a falak helyzetét a talpak ide-oda állításával le­hetett változtatni. Ennek az volt a hát-5 ránya, hogy a talpak az asztalon nagy he­lyet foglaltak el és a falak állítását ne­hézkessé tették, ha pedig az asztal rekesz­tékei áruval voltak megtöltve, ezek ráne­hezedtek a talpakra ós megakadályozták 10 könnyű elmozgatásukat. A találmány oly megerősítő szerkezet, mely a rekeszfalak­nak könnyű és gyors állítását teszi le­hetővé. A csatolt rajz 1—5. ábrái a megerősítő-15 szerkezet öt példaképpeni kiviteli alakját távlati képben mutatják, a 6. ábra pedig az árutartóasztal felülnézete. A megerősítőszerkezet rugalmas szárak­kal ellátott kengyelből áll, melynek egyik 20 vagy mindkét szárához egy vagy több U-alakú keresztmetszetű tartószerv van erősítve, illetve ilyen tartószerv van a kengyel szárából kiképezve. A tartószer­vek szárainak síkja lehet merőleges a ken-25 gyelszárak síkjára, vagy pedig azzal he­gyes tompa szöget zárhat be. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kengyel egyik szárából az U-alakú ke­resztmetszetű (b) tartósín van kisajtolva, 30 mely az (a) kengyel alsó széléig nyúlik. E tartósín szárai a kengyelszár síkjával de­rékszöget zárnak be. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kengyel mindkét szárából egy-egy (b) 35 tartósín van kisajtolva, mely sínek az (a) kengyel alsó széléig nyúlnak és a kengyel­szárak síkjára merőlegesek. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kengyel egyik szárához a kengyelszár alsó szélén túlnyúló (c) tartósín van erősítve, 40 melynek szárai merőlegesek a kengyel­szár síkjára. A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kengyel mindkét szárához egy-egy (c) tar­tósín van erősítve. E sín a kengyelszár 45 alsó szélén túlnyúlik; és merőleges a ken­gyelszár síkjára. Az 5. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kengyel egyik szárára a kengyel alsó szé­léig nyúló két (b) sín van erősítve, mely- 50 nek szárai hegyes szöget zárnak be a ken­gyelszár síkjával. Az (a) kengyel rugal­masságának fokozására a kengyelszárat (i) behasítás,okkal láthatjuk el, melyek a kengyelszárat több nyelvre osztják. 55 Az áriitartóa,szia] négy (d) határfala az (f) oszlopok közé van befogva, (6. ábra). Ezekre a határfalakra az 1., 3. vagy 5. ábra szerinti megerősítőszerkezet van sze­relve oly módon, hogy az (a) kengyel fe- 60> ltilről rá van húzva a (d) falra és aj (b), illetve (c) tartósín az asztal belseje felé esik. A tartósínekbe felülről a (g) rekesz­falak vannak becsúsztatva. E rekeszfalak helyzetét az (a) kengyeleknek ide-oda 65 csúsztatásával változtathatjuk. Ha oly megerősítőszerkezetet szerelünk a (d) fa­lakra, melynél a tartósín szára hegyes szöget zár be a kengyelszár síkjával, ak­kor a (g) rekeszfalak a (d) falakhoz képest 70-rézsútos helyzetbe kerülnek. Az így nyert különböző alakú rekesztékeket további al­rekesztélcekre is oszthatjuk fel oly módon, hogy a fe) rekeszfalakra ismét ráhelye­zünk (a) kengyeleket és ezeknek tartósí- 75 neibe ugyancsak (h) rekeszfalakat csúsz­tatunk. Minthogy a rekeszfal nem talpakon

Next

/
Thumbnails
Contents