109136. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hordfrekvenciájú árammal való távírása

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR EIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109136. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Eljárás hordfrekvenciájú árammal való távírásra. Siemens & Halske A. G. cég- Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1932. évi szeptember 3-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi szeptember 8-ika. A hordfrekveneiával folytatott távíró­eljárásoknál, különösen távjelző vezetéke­ken hangfrekvenciával folytatott távírás­nál eddigelé a munkaáram elve szerint 5 dolgoztak, vagyis a hordírekvenciájú fe­szültséget csak a jeladási időkőzökben kap­csolták a vezetékre. A találmány értelmében nyugalmi áram­mal dolgozunk, úgy hogy a hordfrekven-10 ciájú váltakozó feszültség csakis a nyu­galmi árammegszakítások, illetőleg a nyu­galmi áramhiány ideje alatt van a veze­tékre kapcsolva. Ezzel a hordfrekvenciájú telegráfiában újszerű eljárással lényeges új 15 előnyöket érünk el és zavarmentes átvi­telt biztosítunk. Ha a nemzetközi távíró-ABC szoká­sos áramkombinációivál dolgozunk, akkor munkaárammal való üzemben azok azidő-20 közök, amelyekben a hordfrekvenciájú fe­szültség a vezetéken van, rövidebbek, mint azok az időközök, amelyekben nem visz­nek át váltakozó feszültséget. Mivel pedig egy vezetéken egyidejűleg 12 távirat is 25 vihető át, az átvitel ideje a továbbítandó anyag miatt aránylag rövid és az egyes csatornák sokszor hosszabb ideig üzemen kívül állanak, így pl.. a Siemens-féle gyors­távírónál azon csak a rövid synchronizáló 30 jelek folynak. Váltakozó áramú távírásnál zavarok rendszerint csak a nyugalmi áramhiányjel ideje alatt fordulnak elő. Ezek a zavarok akkor keletkeznek, ha egyidejűleg külön-35 böző hordfrekveneiával oly hosszú telefon­távvezetéken dolgozunk, melyben több erő­sítő van és a linearitástől eltérő karakterisz­tikák következtében kombinációs hangok vagy egyéb zavarok feszültségek keletkez-40 nek. A találmány szerinti, hordfrekveneiá­val való távíró eljárás azokat az időket, amelyekben átvitel közben a vezetéken nincs váltófeszültség, megrövidíti, úgy hogy ennek következtében az átviteli zavarok csökkennek. 45 Az adó- és vevőrelaisk közötti elemek, nevezetesen az adószűrőláncok, a közbenső erősítők, a vevőszűrőláncok és vevőkap­csolások a távírójelek hosszát és alakját lényegesen befolyásolják. Ilyen hatásuk kü- 50 lönösen időállandóval bíró kapcsoló ele­meknek van, amilyeneket pl. csöves erősítő vagy egyenirányító készülékek amplitúdó­jának szabályozására alkalmaznak. Ezek a készülékek a rövid váltakozó áramú je- 55 leket nagyobb mértékben torzítják, mint a hosszú jeleket. Elektromechanikai, vagy elektromágneses, cső nélküli erősítők, vagy ilyenekből álló kombinációk rendszerint időállandóval dolgonak és így a rövid vál- 60 takozó áramú jeleket torzítják. A rövid váltakozó áramú jelek vételhez szükséges amplitúdói sem fejlődhetnek kí, mert a szűrőláncoknál egy bizonyos át­eresztő sávszélességnek meghatározott be- 65 rezgési idő felel meg. Vételszíntszabályozó kapcsolások, nagy időállandóikkal a szöveg­ben előforduló váltakozó áramú lépése­ket helyes hosszal adják vissza, mert a szabályozócső normális rácselőtészültsége 70 e rövid időközökben változatlanul megma­rad. Ha azonban hosszabb időn keresztül egymást csak egyes oly rövid áramlökések követik, mint aminőket pl. a Siemens-féle gyorstelegráfnál korrekciós jelek alakjá- 75 ban a munka kezdetén adni kell, akkor a színtszabályozó cső működési pontja foly­tonosan positiv értelemben tolódik el és a jeleket részben tetemesen meghosszabbítja. Hordfrekvenciájú nyugalmi árammal dol- 80 gozva, sokkal több hosszú jel keletkezik,

Next

/
Thumbnails
Contents