109128. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton keresztalj és hozzávaló sínlefogó szerkezet

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI S^ffl® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109128. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Vasbeton keresztalj és hozzávaló sínlefogó szerkezet. Kertész Ferenc gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi november hó 11-ike. A vasbeton keresztaljak, a vasúti fel- relvények nélkül rajzoltuk fel. Az (1) vas- 40 építmények létesítésénél, kiváló tulajdon- betonaljban, a sínlefogás helyein, az aljon ságaiknak megfelelő alkalmazást eddig, keresztirányban átmenő, vízszintes (2) főleg azért nem találtak, mert az eddigi csatornák vannak, melyekbe függőleges 5 smlefogó szerkezetek a követelményeknek (3) nyílások torkolnak, nem feleltek meg. Ennek következtében a A 4. és 5. ábrán a tulajdonképeni sín- 45 betonaljak a lefogás helyén vagy tönkre- lefogó szerkezetet látjuk. (1) a vasbeton­mentek, vagy pedig a lefogás nem műkő- alj, (4) a sín, (5) az ismeretes talplemez, dött megfelelően. Az eddig ismeretes és .(g) ©s (6a) a síncsavarok, (7) a talplemez 10 sok helyen szabványosított kivitel szerint és vasbetonalj közé helyezett, rugalmas a sínek alatt függőleges betétek vannak a alátétlemez. A (4) sín leszorítása az (1) 50 vasbetonaljba öntve és az ismeretes sín- vasbetonaljhoz a (6), illetve (6a) csavarral csavarok éppen úgy vannak ezekbe a beté- történik, mely az (5) talplemezen, a rugal­tek.be hajtva, mint az a talpfánál szoká- ma s (7) alátéten és a függőleges (3) nyílá-15 sos. Ez a megoldási mód azonban a nagy S O n halad át és a (8) csavaranyába van súlyú vasbetonalj szerkezeteken nem bizo- hajtva. Ez a (8) csavaranya az (1) vas- 55 nyúlt megfelelőnek és azért a találmány betonalj oldalán áthaladó (2) nyílásba ol­, szerinti, sínlefogó szerkezet ettől lényegé- dalról dugható he. Hogy a (8) csavaranya ben eltérő, szilárd, tartós sínlefogás, mely- ne közvetlenül a rideg vasbetontestre fe-20 nek alkatrészei könnyen cserélhetők. A küdjék fel, a rugalmas (10) alátét, mely találmány értelmében a keresztaljban a fából vagy más anyagból készülhet, a csa- 60 sín leszorítására szolgáló, szerkezeti ele- varanya alátétjéül szolgál. A (8) csavar­rneket befogadó csatorna van és a leszorító anya és a rugalmas (10) alátét, a (13) szó­elemek e csatornában vannak elhelyezve. gekkél, még a sínlefogó szerkezet össze-25 A találmány példaképeni, kiviteli alak- szerelése előtt, egy darabbá szegezihetők jai a rajz 1—9. ábráin láthatók. Az össze. A (10) alátét tetszőleges hosszúra, 65 1., 2. és 3. ábrán a találmány szerinti pl. az (1) vasbetonalj szélességével egyenlő vasbetontest oldalnézetben, felülnézetben hosszúságra is készíthető, ós keresztmetszetben látható. A A 4. ábrán a sínleszorítás módja a sín 30 4. és 5. ábra a sínlefogó szerkezet ele- jobb- és baloldalán egymástól némileg el­meit a vasbetonalj oldalnézetében és ke- tér, amennyiben baloldalon a (6) csavar 70 resztmetszetében, nagyobb léptékben mu- közvetlenül, jobboldalon pedig a (6a) csa­tatja. A va r — melyet példaképen hatszögletes 6. ábra a sínlefogó egy részletének más fejjel képeztünk ki — a (9) kengyel köz-35 kiképzését, oldalnézetben mutatja. A vetítésével szorítja le a síntalpat. Mindkét 7., 8. és 9. ábrán a lefogás egyik szerke- leszorítási mód ismeretes, a találmány tár- 75 zeti részletét oldalnézetben, metszetben és gyát tevő szerkezeti elemek és pedig a (2) felülnézetben látjuk. és (3) nyílások, valamint a (8) anya elren-Az 1., 2. és 3. ábrán a vasbetontestet sze- dezése mindkét kivitelnél azonos. A sín-

Next

/
Thumbnails
Contents