109124. lajstromszámú szabadalom • Födémgerenda

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI jMggJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109124. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Födémgerenda. Biró Zoltán téglagyáros 5O°/0 -os, Hochholtzer Ödön és Erdős Lajos építészmérnökök pedig 25—25°/o-os résztulajdonjoggal Szombathely. A bejelentés napja 1933. évi április hó 6-ika. , A találmány oly födémgerenda, mely zsaluzás nélkül, olcsón és gyorsan készít­hető, kicsiny önsúlya mellett nagy hord­képessége van, jól vakolható és ,a hangot, 5 valamint a hőt is jól szigeteli. A csatolt rajzon a találmány példaképen felvett, kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra az egyik oldallapj cll'cl fektetett 10 födémgerenda távlati képe és részben met­szete, a 2. ábra a födémgerendából készített fö­dém keresztmetszete, a 3. ábra a födémgerendából, betéttestek 15 közbeiktatásával készített födém kereszt­metszete, a 4. ábra a 3. ábra szerinti födém egy rész­letének távlati képe, az 5. ábra a födémgerendát alkotó egyik 20 műkőtag távlati képe, a 6. és 7. ábrák a műtagoknak másik kivi­teli alakjai, ugyancsak távlati képben, a 8. ábra pedig egy betéttest távlati képe. A födémgerenda két sor (a) műkőtagból 25 áll, melyek egymás folytatásába és oldal­lapjukkal, téglakötésben, egymás mellé vannak helyezve. A gerenda belsejében, a két műkőtagsornak egymásra fekvő oldal­lapja által közbezárt és a gerenda egész 30 hosszában végigvonuló (b) csatorna van, mely úgy az egymás folytatásába, mint az oldallapjukkal egymásra fektetett műkő­tagokat teljes gerendává összefogó, vas­vázas betonnal van kitöltve.-85 A gerendákat alkotó (a) műkőtagok, cél­szerűen, üreges testek, melyeknek egyik oldallapja sima és ebből alul végigmenő (c) váll nyúlik ki, másik oldallapjába pe­dig, felül és alul, végigmenő (d) csatorna van siilyesztve, míg a két csatorna között, 40 az oldallap fecskefarkalakú keresztmet­szetű (f) csapnyúlvánnyá van kiképezve. Ez a csapnyúlvány tetszés szerinti méretű lehet, így pl. a 6. és 7. ábrák szerinti kivi­teli alaknál a nyúlványok annyira kiálla- 45 nak, hogy két műkőtag egymásra fekteté­sekor, külső felületük között csak keskeny hézag marad. A gerenda készítésekor a műkőtagokat, az (f) nyúlványukkal fölfelé fordított hely- 50 zetben, a födémfesztávolságnak megfelelő hosszúságban, egymás folytatásába helyez­zük, a (d) csatornákat betonnal töltjük ki és ebbe ágyazzuk a terhelésnek megfele­lően méretezett vasvázat. Aztán erre a 55 műkőtagsorra, (í) csapnyúlványukkal le­felé fordított helyzetben, téglakötésben, egy sor oly műkőtagot fektetünk, melyek­nek (d) csatornáit ugyancsak betonnal töl­töttük ki (1. ábra). A beton megszilárdu- 60 lása után kész a hordképes gerenda. Abban az esetben, ha a gerendát a 6. vagy 7. áb­rák szerinti műkőtagokból készítjük, mint­hogy ezeknél az egymásra fektetett tagok csapnyúlványai között csak keskeny hézag 65 marad, a vasváz hajlított részeinek, vala­mint a kengyelek számára, a csapnyúlvá­nyok vékony falába csatornákat törünk és ezekben helyezzük el betonba ágyazva a vasvázat. 70 Ha a födémgerendákat egymás mellé he­lyezzük és az illesztésénél keletkező (g) hé-

Next

/
Thumbnails
Contents