109091. lajstromszámú szabadalom • Gázálarc

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109091. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Gázálarc. Deutsche Gasglülilich-Auer-Gesellschaft m. b. H. cég-Berlin. A bejelentés napja 1933. évi március hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1932. évi április hó 7-ike. A találmány utánengedő anyagból, mint pl. bőrből, szövetből, guimiböl, vagy haj sonló anyagból készült gázálarc. Régebben ilyen gázálarcok hegyes tölcsér alakúak vol-5 tak, melyeknél a tölcsér peremét kellett az arcra felhelyezni. A tölcsér csúcsát levágták és ennek helyére a légszűrő vagy? légtömlő becsayarására való csavarmene­tes száj gyűrűt helyezték be. A tölcsért 10 egyetlen varrással készítették a simán ki­szabott anyagból. Az ily módon készített álarcoknak azonban különböző hátrányai voltak. így pl. a szemüvegek nem állot­tak függőlegesen a szemek előtt, mintmin-15 den optikai szemüvegnél, amint ez kívána­tos is, hanem a függőlegeshez képest ferde helyzetet foglaltak el. Ez a körülmény a látómezőt erősen korlátozta. További jelen­tős hátránya ezeknek a gázálarcoknak, 20 hoigy káros terük igen nagy volt és e káros tér okozta szénsavfelhalmozódás a légzést viszonylag nagy mértékben akadályozta. E hátrányok a 473627. számú német szabadalmi leírásban ismertetett gázálarc-25 nál már nagyrészt ki vannak küszöbölve. Ennek a gázálarcnak a szerkezete még igen hasonló az előbb leírt kúp- vagy he­gyes tölcséralakú gázálarcéhoz. Azonban egyszerű művelettel, a szemüvegek kö-30 zötti összekötődarab megrövidítésével el­érték, hogy a gázálarcnak az orrgyök (orr­nyereg) fölé kerülő része betörjék és így a gázálarc jól alkalmazkodjék az arc alak­jához, amikoris a szájrész a homlokrész-35 hez képest szög alatt előrenyúlik. Beteke­rés uitán a szemüvegek is ugyanolyan víz­szintes helyzetben állottak a szemek előtt, mint valamely optikai szemüveg üvegei, úgy, hogy a leírt módon készített álarc látómezeje a legnagyobb volt, melyet gáz- 40 álarcoknál ezideig elértek. A gázálarc alap­alakja, amely csak két varrást követelt, a gyakorlatban igen jól használható volt. Azonban ennél a szabásnál különösen elő­nyös alakot csupán akkor értek el, mikor 45 a gázálarc halántékrészeinél és a szem­üvegek felett egy-egy bevarrást alkalmaz­tak. így a simán kiszabott szövetből a gáz­álarcot hat varrással készítették és pedig négy varrás volt a gázálarc homlokrészén, 50 egy varrást alkalmaztak a két szemüveg­nyílás közötti köz megrövidítésére és egy varrást a gázálarctestnek az áll ala,tt váló zárására. Minthogy minden egyes varrás, még ha bárminő tömítéssel zártuík is el, 55 bizonyos mértékben veszély-forrást jelent a gázálarcon, igyekeztünk a gázálarcot a simán szabott anyagdarabból a lehető leg­kevesebb varrással készíteni. Azt találtuk mármost, hogy az ismert 60 gázálarchoz hasonló álarcot három varrás­sal is el lehet készíteni. A találmány ér­telmében sima anyagdarabból indulunk ki, melynek szabása hasonló az ismert kúp­alakú vagy hegyes tölcsér alakú gázálarcé- 65 hoz. Az anyagdarabnak a homlokra kerülő pereme azonban nem egyenes, mint az a hegyes tölcséralaknál szokásos, hanem gör­bét alkot, melynek legmélyebb pontja a gázálarc középvonalán van. A szemüveg 70 bevágások nem köralakúak, mint a hegyes tölcséralakú gázálarcnál, hanem csigavo­nalalakú, önmagukba vissza nem térő gör­béket alkotnak. A szemüveg kivágások a gázálarctest két oldalán alkalmazott és egé- 75 szén az álarcot alkotó anyagdarab külső

Next

/
Thumbnails
Contents