109086. lajstromszámú szabadalom • Berendezés váltakozóáramnak egyenárammá való átalakítására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109086. SZÁM. — VIIlg. OSZTÁLY. Berendezés váltakozó áramnak egyenárammá való átalakítására. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft cég Berlin. A bejelentés napja 1930. évi március hó 19-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1929. évi március hó 20-ika. A találmány izzókatódos és gáz- vagy gőztöltésű kisütőedényre vonatkozik és célja ily csövek javítása atekintetben, hogy a cső izzókatódája ós anódja vagy 5 anódjai között az áramlás könnyen indul­jon meg. Kisütőedények, pl. gőzökkel működő egyenirányítók üzeménél a katód és az anód vagy anódok között az áramlást 10 fényív tartja fenn, mely nagyszámú elektront és pozitív iont tartalmaz. Az elektródák légtelenített edényben van­nak, melyben csekély mennyiségű hi­ganygőz, argon vagy másefféle anyag 15 van. A katód higanyból állhat, vagy pe­dig alkalmas áramforrásról fűtött izzó­katód lehet. Ha a katód izzókatód és az edény szigetelő anyagból, pl. üvegből van, akkor a katód és anód közötti fényív 20 meggyújtásánál az okoz nehézséget, hogy az edény üvegfalain negatív töltés hal­mozódik fel, mely negatív rács gyanánt hat. A találmány értelmében e nehézségeket 25 azzal küszöböljük ki, hogy segédelektró­dákat alkalmazunk, melyek a negatív töltést az edény falairól eltávolítják, ami­kor is a fényív könnyen meggyulladhat. A mellékelt rajz a találmány szerinti 30 kisütőedény egyik példaképpeni fogana­tosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra oly elrendezést tüntet fel, mely a találmány szerinti kisütőedényt tartal­mazza. A 35 2. ábra az izzókatód kiképzésének rész­leteit ábrázolja. A kisütőedény szigetelő anyagból ké­szült burából áll, mely a (11) katódot, (12) anódokat, (18) rácsokat és (14) segéd­elektródákat foglalja magában. A (10) 40 bura nagymértéltben légtelenítve van és csak csekély mennyiségű gőzt vagy gázt, pl. argont vagy máseffélét vagy higany­gőzt tartalmaz, mely az edény fenekén levő higanycseppből származik. 45 Amint a 2. ábrán látható, a (11) katód a (16) hengerből állhat, melyet oxidok borítanak és a (17) vezető tart. E hengert a (18) fűtőelem fűti, melynek végei a (19, 20) vezetőkkel vannak összekötve és 50 amelyet csúcsánál a (17) vezető tart. Tudvalevő, hogy ilyen edényeket át­alakítók gyanánt használnak. Az 1. ábra példaképen ily átalakítórendszert szem­léltet, melynél a teljesítmény átvitele a 55 váltakozó áramú (21) hálózat és az egyen­áramú (22) hálózat között a (23) transz­formátoron és a kisütőedényen keresztül történik. A (23) fő transzformátor (24) szekunder 60 tekercsének középen elágazása van, mely a (22) egyenáramú kör egyik ágát képezi, míg a szekunder tekercs végei a (12) anó­dokhoz csatlakoznak. A (22) egyenáramú kör másik ágát a (17) vezető a (16) ka- 65 tóddal köti össze. Az izzókatód (18) fűtőeleme a fűtőára­mot a (25) transzformátoron keresztül kapja. A töltést megszüntető (14) segéd­elektródák feszültsége a (26) transzfor- 70 mátor (27) szekunder oldaláról ered. A transzformátor középső elágazása a (28) ellenálláson és a (29) fojtótekercsen ke­resztül a (16) katóddal van összekötve. A (13) rácsokhoz a (30) fáziseltolón és 75 a (31) transzformátoron keresztül változó fázisú váltakozó áramú feszültséget veze­tünk. E transzformátor (32) szekunder

Next

/
Thumbnails
Contents