109075. lajstromszámú szabadalom • Vashuzalokból, illetve gömb-vasakból álló, rácsos vas-oszlop

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109075. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Vashuzalokból, illetve gömbvasakból álló, rácsos vasoszlop. Mtiller József bányatársulati hivatalnok Salgótarján. A bejelentés napja 1933. évi február hó 8-ika. A gyakorlatban eddigelé, túlnyomó rész­ben, rácsos vasoszlopokat vagy pedig fa­oszlopokat használtak. A faoszlopok idővel korhadnak, amellett pedig azokat jelenleg 5 megszállott területről kell behozni, miért is drágák. A rácsos vasoszlopokat ugyan a belföldön állíthatjuk elő, azonban elő­állítási költségük és súlyuk igen nagy. A találmány szerinti eljárással és elrendezés-10 sel vasoszlopokat huzalokból készíthetünk és az így nyert vasoszlopok olcsók, köny­nyűk, szilárdak és merevek. A vasoszlo­pok előállítására, a találmány szerint, két­féle huzalt, illetve gömbölyű vasat hasz-15 nálunk fel és pedig egyfelől hosszirányú, egyenes, gömbölyű vasakat vagy erős vas­huzalokat, másfelől pedig különlegesen, csavarvonal alakban meghajlított vas­huzalokat, melyeket egymásba csavarunk, 20 azután a csatlakozó, csavarvonal-alakú vashuzalok közé egy-egy hosszirányú gömbvasat tolunk, végül pedig az illesz­kedési helyeket rögzítjük, előnyösen, össze­hegesztjük. A találmány szerinti vas-osz-25 lopnál alkalmazott, csavarvonal-alakú hu­zalok a közönséges csavarvonal alaktól, mely hengerfelületen emelkedik, abban térnek el, hogy e huzalok oly vaslemez-sáv mentén emelkednek, melynek két hossz-30 széle félhenger-alakban le van gömbö­lyítve és mely lemez-sáv vastagsága a csa­varvonal-alakú huzalak közé iktatandó, hosszirányú gömbvasak átmérőjének fe­lel meg. A találmány szerinti csavarvonal-85 alakú huzalokat úgy kapjuk, hogy a vas­huzalt ily lemez köré csavarjuk. Mivel a huzalok csavarvonal-alakúak, azokat egy­másba csavarhatjuk, ami által drótfonat­hoz hasonló alakzatot kapunk, melyet ön­magában záródóvá, vagyis pl. szabályos 40 ötszög vagy hatszög alakúvá úgy alakít­hatunk, hogy e drótfonat első és utolsó elemébe a záróelemet közösen csavar­juk be. A találmány szerinti vasoszlopok, köny- 45 nyűségük és olcsóságuk miatt, kiválóan alkalmasak arra, hogy azokat vasbeton csövek fegyverzeteként használjuk fel, ami által egyszersmind a huzalokból ké­szült tartót rozsdásodás ellen védjük, miért 50 is ily módon kiváló szilárdságú és határ­talan tartósságú csőoszlopokat készíthe­tünk, melyek az eddig használatos vas­oszlopokat és faoszlopokat minden tekin­tetben felülmúlják. A rajzon az 55 1. ábra vaslemez-sáv köré csavart, csa­varvonal-alakú vashuzalnak vagy gömb­vasnak távlati képe, a 2. ábra ily csavarvonal-alakú vashuzal­nak homloknézete, a 60 3. ábra két egymásba csavart vashuzalt felülnézetben, a hosszirányú huzal vagy gömbvas betolása előtt, a 4. ábra két egymásba csavart huzalt homlok nézetben, a hosszirányú egyenes 65 vashuzal betolása után, az 5. és 6. ábrák két egymásba csavart vas­huzalt a hosszirányú gömbvassal alul- és felülnézetben, a 7. ábra több egymásba csavart huzalt a 70 hosszirányú gömbvasakkal, a 8. ábra több zárt egységgé, egymásba csavart, csavarvonal-alakú huzalt, részben betolt, hosszirányú gömbvasakkal, a záró­huzal becsavarása közben, homloknézet- 75 ben, a 9. ábra ugyané zárt egységet készen, kö-

Next

/
Thumbnails
Contents