109058. lajstromszámú szabadalom • Időzítő kapcsoló

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEÍRÁS 109058. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Időzítő kapcsoló. Reicli Ernő főmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi november hó 28-ika. A gyakorlatban sokszor szükség van olyan kapcsolószerkezetre, mely a kap­csoló működtetésekor az áramkört nem zárja azonnal, hainem csak bizonyos ké-5 séssel; szükség van továbbá oly szerkezetre is, mely a kapcsoló működtetésekor az áramkört zárja és zárva tartja egy bizonyos ideig és ezen idő letelte után minden külön beavatkozás nélkül kikapcsolja. 10 E célra eddig majdnem kivétel nélkül mechanikai szerkezeteket alkalmaztak, mely szerkezeteknél legtöbbször egy elek­tromágnes végezte a késleltető szerv rugó­jának felhúzását. 15 A találmány olyan időzítő kapcsoló, melynek egy fűtőtekercseléssel ellátott sza­lagalakú «kétfém» (Bimetall) szerve van, mely az áram hőhatására alakváltozást szenved és így kontaktust nyit vagy zár; 20 vagy mindkettőt egyidejűleg eszközli. A mellékelt rajz ábrái a találmány két példaképpeni kiviteli alakját tüntetik fel. Az 1. ábra az időzítő kapcsolót, mint egyen­irányító csővédőt ábrázolja elülnézetben, 25 a hozzátartozó készülékek kapcsolásával együtt. A 2. ábra az időzítő kapcsolót, mint lépcső­házi automatát ábrázólja szintén elölnézet­ben, kapcsolási vázlattal együtt. 80 Az időzítő kapcsoló rendeltetése, ha mint csővédőt használjuk az, hogy az egyen­áramú terhelést késleltetve, csak a cső fel­fűtése után kapcsolja be; megakadályozva ezáltal a cső gyors tönkremenetelét. 35 Az 1. ábrán (1) az időzítő kapcsoló, (2) az egyenirányítócső, (3) a transzformá­tor; ~ jellel a váltóáramú hálózat + jel­lel pedig az egyenáramú fagyasztókor van jelölve. 40 Az időzítő kapcsöló (4) kétfém szalagján, de attól elszigetelve az (5) fűtőtekercs van elhelyezve és (7—8) vége csatlakozó kap­csokhoz van vezetve. A (4) kétfém egyik vége a (9) csatlakozókapocs (10) nyúlvá­nyára van erősítve, míg a kétfém másik 45 végén a (11) kontaktus van. A (12) másik kontaktus a (6) csatlakozókapocs (13) nyúl­ványán nyer megerősítést. Ha a (3) transz­formátor primeroldalát a hálózathoz csat­lakoztatjuk, a szekunder tekercsről a (7—8) 50 kontaktusokon keresztül — az egyenirá­nyító izzítószálával egyidejűleg — feszült­séget kap az időzítő kapcsoló (5) fűtő­tekercse is. Ekkor a kétfém felmelegszik, kitágul és zárja a (11—12) kontaktusokat. 55 Az (5) tekercs ellenállása és a (7—8) kapcsokra adott feszültség úgy van meg­választva, hogy a (4) kétfém kitágulása és így a (11—12) kontaktusok zárása, te­hát a terhelő áramkör bekapcsolása a kí- 60 vánt késéssel következik be. A (11—12) kontaktusok pedig célszerűen gömbkontak­tusok, mivel ezeknek szikraoltó hatása és hűlési viszonyai a legmegfelelőbbek. A lépcsőházi automata feladata az, hogy 65 bekapcsolva az áramkört; beállítható ideig, — rendszerint 3 percig — bekapcsolva tartsa; ez idő letelte után azután automati­kusan kikapcsoljon; megakadályozva ez­által azt, hogy feledékenység miatt a lám- 70 pák bekapcsolva maradjanak. A 2. ábrán (16) az időzítő kapcsoló, (31) a műkötetőnyomógomb, (32) a két kapcsolt izzólámpa. A váltóáramú hálózat pedig ~ jellel van jelölve. 75 A célszerűen szalagalakú (17) kétfém a (18) csatlakozó kapocs (19) kiálló nyúlvá­nyán van megerősítve. A kétfém másik végén pedig, a (20) rugózó rész a (21) kontaktus van. A (22) másik kontaktus 80

Next

/
Thumbnails
Contents