109036. lajstromszámú szabadalom • Lég- és vízálló tartály elektromos akkumulátorokhoz

.Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109036. SZÁM. — VH/i. OSZTÁLY. Lég- és vízálló tartály elektromos akkumulátorokhoz. ,Tudor" Accumulátorgyár Részvénytársaság- cégr Budapest. A bejelentés napja 1933. évi január hó 20-ika. A találmány különösen hajókon alkal­mazható lég- és vízálló tartály elektromos akkumulátorokhoz, melynek elektrolitje fö­lött, a töltőgázok elvezetése céljából, leve-5 gőt áramoltatunk. Ilyfajta tartályoknál a friss levegő a ventilátor járása közben ön­működően vagy pedig vezérlésre nyíló sze­lepen át áramlik be. Ez a szelep, nyugvó ventilátornál, tömítetten zár és meggátolja 10 gázoknak a tartályból való kiáramlását ligy, hogy nyugvó ventilátornál a töltőgázok soha sem juthatnak abba helyiségbe, melyben az akkumulátortelep tárol. A találmány lényege az önműködően ható 15 tányérszelep elé iktatott kamara és ebben elhelyezett, vízbetörésnél a szelepfészekhez szoruló úszó, mely víznek a helyiségbe való beömlését meggátolja. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 20 példaképem megoldási alakját vázlatosan szemlélteti. A friss levegő, a nyíl irányában, a (t) tányérszelepen át áramlik a (b) tartályba, mely szelepet a ventilátor útján létesített 25 szívás megemeli. Ha a ventilátor nyuga­lomhan van, a szelep (vl) fészkén nyug­szik. így a legegyszerűbb módon biztosítjuk (a töltőgázok biztos elzárását. A találmány célszerű kiviteli alakjánál 80 a ventilátorhoz vezető (r) felszálló cső alatt (sl) úszóval elzárt (w) vízzsák van. A víz­zsák rendeltetése a keletkező kondenzvíz és a felszálló csőbe fent beáramló víz fel­vétele. A vízzsákban foglalt víz megemeli 35 az (sl) úszótestet, miáltal az (a) kiömlő nyílás nyílik és a víz kifolyik. Hogy vízbetörés esetén, amilyentől pl. a tartálynak hajókon való alkalmazásá­nál tartani lehet, a betörő víz a friss leve­gőnek beáramlása helyén, a (t) szelep- 40 tányéron át ne hatolhasson be a tartályba, a (t) szeleptányér elé (kl) kamrát ikta­tunk, melyben (s2) úszó van. A behatoló •víz az úszót megemeli és a (t) tányér­szelep (vl) fészkéhez alulról tömített zárás 45 létesítése közben odaszorul. Annak meg­gátlására, hogy a víz a (w) vízzsákon át á tartályba kerüljön, a találmány szerint, a gázok kiáramlási helyén egy másik, (k2) kamrát és ebben (s3) úszót rendezünk 50 'el. A behatolt víz megemeli az úszót, mely á (v2) szelepfészket önműködően elzárja. A víz a (kl) kamrából az (ol) nyíláson 'kifolyik, a (k2) kamrából pedig az (o2) nyíláson át a (w) vízzsákba kerül, ahon- 55 nan az (a) kiömlő nyíláson át kifolyik. Szerkezeti részleteiben a találmány sok­féleképen módosítható. Szabadalmi igények: 1. Különösen hajókon való alkalmazásra 60 szánt lég- és vízálló tartály elektromos akkumulátorokhoz, melynek elektrolitje fölött, a töltőgázok elvezetése céljából, 1 levegőt áramoltatunk és melynél a le­vegő áramlása egy a ventilátor műkő- 65 désénél özműködően nyíló, nyugvó ven­tilátornál zárt szelepen áramlik be, jel­lemezve az önműködően nyíló (t) tá­nyérszelep elé iktatott (kl) kamrával és ebben el helyezett, vízbetörésnél a 70 (vl) szelepfészekhez szoruló (s2) úszó­val. 2. Az 1. igényben védett tartály kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents