109020. lajstromszámú szabadalom • Pénztálca

^ Megjelent 1934. évi április hó 3-áiv. MAGYAR KIRÁLYI jBSBBjL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109020. SZÁM. — Yl/a. OSZTÁLY. Pénztálca. Takács Gyula gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi március hó 30-ika. Pénztáraknál, általában oly helyeken, ahol pénzforgalom van, pénztálcát hasz­nálnak, hogy az aprópénz felvételét meg­könnyítsék s ezzel egyrészt a pénztár 5 munkáját gyorsítsák, másrészt az üzlet­fél számára ezt az aktust is leegyszerűsít­sék. Ilyen pénztálca többféle van forga­lomban, de célját egyik sem oldja meg tö­kéletesen, mert róluk az aprópénz fölvé-10 tele csak nehézkesen, keztyűs kézzel pedig egyáltalában nem lehetséges. A találmány célja a fenti hátrányok ki­küszöbölése, oly megoldással, mely szer­kezeténél fogva lehetővé teszi azt, hogy 15 róla akár egy-egy darab aprópénzt (még a legkisebbet is), akár egyszerre többet is, azonnal fölvehessünk a legtermészetesebb fogással, még vastag téli keztyűben is. A találmány egy példaképeni kiviteli 20 alakját az 1. ábra felülnézetben, a 3. ábra egy részletét metszetben, míg a tovább fejlesztett és tökéletesített kiviteli alakot az 25 1. ábra felülnézetben, a 2. ábra hosszmetszetben mutatja, a 4. ábra az alkotó elemek szerkezeti mű­ködését szemlélteti. A találmány leírása a következő. 30 Alkalmas (a) keret közé foglalt (b) sík­lapból félgömbalakú (d) dudorok (3. ábra) állnak ki. E félgömbalakú dudorok nagy­ságát és egymástól való távolságát az , szabja meg, hogy még a legkisebb (p) 35 pénzegységet is megakadályozzák abban, hogy lapjával a (b) síklapra feküdjék. A (p) pénz e (d) dudorokon a 4. ábrán ered­ményvonalakkal feltüntetett, szélső (pl) és (p2) helyzeteket veheti fel. 40 Világos tehát, hogy a találmány haszná­lata közben, tehát ha a pénztálcára apró­pénzt helyezünk, a pénzért nyúló kéz min­denkor talál olyan elálló részt, melynek segítségével a pénz a tálcáról könnyen felvehető. 45, Ez újdonságnál annak várható nagy reklámhatását is tekintetbe vesszük a ki­képzésnél. A pénztálca (g) fejét ugyanis az 1. és 2. ábrán látható, ferde (h) síkkal határoljuk, hogy e ferde síkon elhelyezett 50 reklámszöveg könnyen olvasható legyen. E primitív megoldásnak kétségtelen hi­bája az, hogy a pénz után nyúló kéz, ami­kor végig siklik a dudorokon, ezt megérzi s sokak számára ez az érzés kellemetlen 55 lehet. E hiányt teljesen kiküszöböli a ta­lálmánynak az 1—2. ábrákon feltüntetett kiviteli alakja. Ennél a kiviteli alaknál a (b) síklap (c) furatokkal van ellátva s e furatokba félgömb fejű (d) süvegek illesz- go kednek, melyek nyaka a furat kiképzése szerint lehet kúpos (2. és 4. ábrákon fel­tüntetett kiviteli alak) és lehet hengeres is, alsó ütköző karimával ellátva. A (b) síklap fölé csak a (d) süvegek fél- 65 gömb alakú fejei emelkednek, tehát felül­nézetben az előbbi megoldással teljesen azonosak (1. ábra). Minthogy azonban minden egyes süveget (f) rugó szorít fel a furatba, e süvegek már a legkisebb erőha- 70 tásra a lap síkja alá nyomódnak. A találmány e példaképeni kiviteli alak­jának működése a következő: A (p) pénz felfekvésének két szélső (pl, p2) helyzetét ugyancsak a 4. ábra mu- 75 tatja. A (p) pénzért nyúló ujjak az út­jukba eső félgömbalakú (d) fejekhez ér­nek. E hozzáéréssel kifejtett erőhatás az útban lévő süveget annyira a furatába nyomja, amennyire az éppen szükséges (a 80

Next

/
Thumbnails
Contents