107988. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltésű villamos világítócső

szóbanforgó ellenállás és "W" a fűtőtest vagy az elektróda több fűtőtestének fűtő­teljesítménye azon áramerősségnél, mely rajtuk a eső üzembehelyezésekor, azaz a 5 eső gyújtása előtt, átmegy. Ilyen mérete­zés mellett ugyanis a feszültségesés ezen fűtőtest vagy fűtőtestek sarkain 30 Volt­nál nagyobb lesz. Természetes, hogy e fűtő­testnek vagy fűtőtesteknek emellett úgy 10 kell méretezve lenniök, hogy a fenti fűtő­teljesítmény elegendő legyen a katódának azon hőmérsékletre való felhevítésére, mely a eső gyújtásához szükséges elek­tronemisszió létesítéséhez kell. Többele k-15 tródás csövek egyes izzó elektródáinak fűtőtesteit akár a csövön belül, akár a csövön kívül sorbakapcsolhatjuk. Közvetlen fűtésű 30 Voltos vagy ennél nagyobb feszültségű izzókatódát a gáztér-20 ben nem lehet elhelyezni, mert a katóda egyes részei között ilyen feszültségnél már kisülés indulna meg, ami egyrészt a katóda közbenső részeit rövidrezárná és így azo­kat hatástalanítaná, másrészt viszont a 25 csövet is rövidesen tönkretenné. Ismeretesek már oly világítócsövek, melyeknek közvetett fűtésű katódáik van­nak, amely katódák fűtőtestei előtétellen­álláson át a hálózatra vannak kapcsolva. 30 Ezen ismeretes csöveknél azonban az egyes elektródák fűtőtestei mindig 30 Voltnál kisebb feszültségre vannak méretezve. Ha azonban a katódák fűtésére alacsony fe­szültségű áramot használunk, a kellő hő-35 fok elérésére nagy áramerősség (1 amp. vagy még ennél is több) szükséges, az ilyen csöveknél tehát a fűtőáram azonos nagy­ságrendű lesz a cső kisülési áramával. Ha tekintetbe vesszük az előtétellen álláson 40 mutatkozó feszültségesést is, látjuk, hogy az ilyen csövek igen rossz hatásfokkal fog­nak dolgozni. A találmány szerinti cső katódjánál a 30 Voltos vagy ennél is magasabb fűtő-45 feszültség alkalmazása, mellett is kielégítő működés érhető el egyrészt azért, mert a katóda fűtőteste teljes egészében szigetelő­anyagba van ágyazva, vagy szigetelő anyaggal van burkolva, másrészt azért, 50 mert a fűtőtest hozzávezetései között sem létesülhet kisülés. Az á ramhozzávezető huzalokat e célból a kisülési cső belsejé­ben egymáshoz képest vagy szigetelni kell és pedig célszerűen úgy, hogy legalább az 55 egyik, de előnyösen mindkét hozzávezető huzalnak a cső belsejében levő részét teljes hosszában szigetelőanyaggal burkoljuk, vagy pedig úgy, hogy a két hozzávezető huzal között vezető vagy szigetelő anyag­ból való ernyőket rendezünk el és a közöt- 60 tülc létesülő kisülést ily módon tesszük le­hetetlenné. Eljárhatunk azonban esetleg úgy is, hogy a esőben a gáznyomást és a fűtőtest hozzávezetéseinek elrendezését vá­lasztjuk meg úgy, hogy ezek közt kisülés 65 a fűtőfeszültség hatása alatt ne jöhessen létre. A katóda célszerűen egyik vagy mind­két, végén zárt, vezetőanyagból, pl. nikkel­ből vagy molibdénből készült henger, 70 melynek külső felülete oly anyaggal, elő­nyösen valamely alkáliföldfémvegyülettel, van burkolva, amelynél az elektronok ki­lépési munkája lehetőleg kicsiny. A katóda belsejében foglal helyet a cél- 75 szerűen nehezen olvadó fémből (pl. wolf­ramból) készült, előnyösen csavarvonal­alakú izzótest, amely hőálló szigetelő anyagból (pl. chamotte-ból) készült rnasz­szába lehet ágyazva. 80 A katóda a fűtőtest egyik —egyenáram esetén természetesen a negatív — pólusá­val lehet összekötve. Lehet azonban az izzókatódát, az ez esetben célszerűen két darabból álló, fűtőtest egy közbenső meg- 85 felelően választott pontjához is kapcsolni. Ez esetben a kisülési áram át fog haladni a fűtőtest azon részén, illetve a katóda azon fűtőtestén, amely a katóda bekapcso­lási pontja és a negatív pólus, illetve az 90 árramforrás, közé esik. E fűtőtest ellen­állását megfelelően méretezve, megtakarít­hatjuk a csővel sorbakapcsolt külön előtét­ellenállást vagy ennek legalább egy részét, is ez esetben a katódában levő másik fűtő 95 testet nagyobb ellenállásúra készíthetjük és ezzel a cső hatásfokát javíthatjuk s a fűtőtest kiégésének veszélyét csökkent­hetjük. A pozitív oszlop fénykisugárzását hasz- 100 nosító kisülési csövek elektródáit célszerű úgy elrendezni, illetőleg a kisülést úgy vezetni, hogy lehetőleg liosszií pozitív osz­lop keletkezzék. Ez esetben azonban a cső gyújtása okoz nehézségeket. A találmány 105 szerinti csőnél a katóda közelében a cső gyújtását elősegítő segédelektródát ren­dezhetünk el, amely a fűtőtest egy köz­benső, a katóda felületénél pozitívabb, pontjához lehet kapcsolva. Célszerű, ha a 110 segédelektróda leágazási pontja úgy van megválasztva, hogy közte és legalább egyik katóda között 15—30 Volt feszültség­különbség legyen. Sok esetben előnyös a segédelektródát úgy alakítani, hogy az a 115 kisülési tér mentén az egyik elektróda

Next

/
Thumbnails
Contents