107974. lajstromszámú szabadalom • Javítás fonógépeken

Megjelent 1934. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107974. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Javítás fonógépeken. Izagnirre Fernaiido Alonso műszerész Luchaiia. A bejelentés napja 1932. évi április hó 14-ike. Spanyolországi elsőbbsége 1931. évi április hó 24-ike. A találmány fonógépekre vonatkozik. Bármilyen rostból való fonal gyártásá­nál tetemes nehézsékekbe ütközik annak elkerülése, hogy a kész fonal hosszegysé-5 gének súlya változó legyen. Erre való te­kintettel már sokféle módon megkísérel­ték a rostokat olyan egységes módon ke­verni, hogy belőlük teljesen egyenletes fonalat lehessen gyártani, de mindez ese-10 lekben a fonalsúly egyenletességét csak a rostok rovására és a tényleges fonás előtti műveletek számának tetemes szaporításá­val lehetett elérni. Ennek folytán a hossz­egységenként egyforma súlyú fonal gyár-15 tása lassú, körülményes és ennek megfele­lően költséges volt. A találmány célja egyszerű és minden jelenlegi fonókeretre könnyen felszerel­hető tökéletesített tápszabályzó létesítése. 20 Ennek megfelelően a találmány értelmé­ben a szokásos fonógépek ismert táp- és kisiérőgörgőit kúposán képezzük ki és min­den táp- és kisórőgörgő-párhoz súly vagy rugó befolyásolta himbát alkalmazunk, 25 melynek szabad végén rugalmas szén: van, melyen keresztül vezetjük az elő­fonatot a tápcsévéről a megfelelő görgő­párhoz. E mellett az elrendezés olyan, hogy az előfonat vastagságának megfele-30 lően kisebb vagy nagyobb kimozdító erőt fejt ki az engedékeny szemre s ezáltal elfordítja vagy kimozdítja a megfelelő himbát vagy emelőt, mely viszont az elő­fonatot a tápgörgő hosszában eltolja, úgy 35 hogy a tápgörgő fordulatonként a himba kilengésének megfelelően kisebb vagy na­gyobb hosszúságii előfonaitot táplál s így egyenlíti ki az előfonat vastagságának egyenlőtlenségeit. Ámbár a himbák vagy emelők tetszés íö szerinti módon rugóhatás alá helyezhe­tők, általában célszerű azokat eltolható' nehezékkel ellátva, súlyhatás alá helyezni. Célszerű az engedékeny szemek mind­egyikét olyan tartóba helyezni, mely a 45 megfelelő himba vagy kar szabad végére elfordulhatóan van szerelve, mi mellett a szem hosszában két fél szemre van felha­sítva, melyeket köréjük helyezett kau­csuk- vagy hasonló szalag tart össze. 50 A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási példája látható. Az 1. ábra egy ismert rendszerű fonókeret három egységét tünteti fel, melyek mind­egyik a találmány szerinti szabályzóval 55 van ellátva; a szabályzók helyzete mind­egyik egységnél különböző; a 2. ábra görgőpárokat tüntet fel; a 3. ábra nagyobb léptékben oldal- és homloknézetben mutat egy szabályozó- 60 himbát és egy felhasított szemet, míg a 4. ábra ugyancsak nagyobb léptékben: az ismert fonókeretek eddig használatos hengeres tápgörgőit a találmány szerint kúpos görgőkké alakítva metszetben és 65 előnézetben mutatja. Az 1. ábrán (1) a szokásos tápgörgőten­gely a (2) tápgörgőkkel, (3) pedig a szoká­sos kisérőgörgők, melyeket a (2) tápgör­gók súrlódás révén forgatnak, ha (4) elő- 70 fonat van a görgők között. A találmány értelmében a (2) táp- és (3) kisérőgörgők kúposak; a 4. ábra szerint az eddig szoká­sos hengeres görgőket úgy alakíthatjuk át kúposakká, hogy belül, hengeres, kívül 75 kúpos kettéhasított hüvelyt szerelünk rá­juk s a félhüvelyek fiilein átnyúló szorító­csavarokkal azokat a görgőn rögzítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents