107973. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemesfémtartalmú fémelegyek (öntvények) szétválasztására

Megjelent 1934. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107973. SZÁM. — XII:<1. OSZTÁLY. Eljárás nemesfémtartalmú fémelegyek (ötvények) szétválasztására. Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler cég- Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1932. évi május hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi május hó 4-ike. A találmány eljárás nemesfémtartalmú ötvények, pl. olyanok szétválasztására, melyek az ötvöshulladékok megömleszté­sével vagy más módon keletkeznek és 5 nemesfémek, pl. ezüst-, arany- és a pla­tinaesoportbeli fémek mellett még nem­nemesfómeket, mint rezet, nikkelt, cinket és máseféléket tartalmaznak. Az eféle réztartalmú nemesfémelegyek 10 szétválasztására eddig leginkább úgy jár­tak el, hogy azokat oxidáló atmoszférában ólommal leűzték, miáltal nemesfémdús gélét, illetve slikker mellett rézdús ne­mesfémfölzéket (Glatte) kaptak. Ennek a 15 fölzéknek a feldolgozása hosszadalmas koncentráló- és finomítóeljárásokat igé­nyelt, míg a nemesfémek javarészt a fém­szemben (csillanásban) dúsítva gyűltek össze és az egyes fémeket ebből egyen-20 ként elektrolízissel vagy savak segítségé­vel különítették el. A találmány szerint úgy járunk el, hogy az ötvényt (Seheidgut), mely rezet és még egyéb nemnemesfémeket, mint pl. 25 nikkelt, cinket és máseféléket tartalmaz, gyengén savanyú, neutrális vagy gyen­gén lúgos, salétromsavas sókat tartal­mazó elektrolitben közvetlenül elektrolízis­nek vetjük alá és a rezet és ezüstöt anó-30 dásan oldatba visszük. Ajánlották már nemesfémtartalmú öt­vények feldolgozását elektrolízissel gyen­gén savanyú, salétromsavas sókat tartal­mazó elektrolitban. Az ismert eljárás 35 szerint diafragmával dolgoztak, az ezüs­töt és rezet oldatba vitték, az oldatból alkalmas módszerekkel, pl. cementálással, mindenekelőtt az ezüstöt a cellán kívül 40 45 r.O kicsapták, ezután pedig a rezet a kató­dára lecsapták. Ezzel ellentétben a találmány szerint eltekintünk a diafragma alkalmazásától és ezáltal a katódán olyan katódaiszapor választunk le, amely főképen fémezüst­ből és fémrézből, továbbá bázisos réz­vegyületekből áll, míg a többi nemnemes­fém az elektrolitban oldva vagy a főként aranyból, platinából és máseféléből álló anódaiszapban feloldatlanul marad visz­sza. Ezüstnek és réznek a találmány sze­rinti együttes lecsapásánál elérjük azt, hogy az ezüst- és réztartalmú csapadék­nak ezután következő, hígított kénsavval való kilúgzásánál a réz maradék nélkül 55 és ezüstmentesen oldatba megy, az ezüst pedig cementezüst alakjában marad vissza. Ezzel szemben a diafragma alkal­mazásához kötött ismert eljárásoknál a katódán iszapszerű réz válik le, az ezüst 60 pedig oldatba megy és egyrészt a réz rendszerint még mindig tartalmaz kb. 0.03% ezüstöt és másrészt a kilúgzó oldat szükséges cirkulációja következtében olyan ezüstmennyiségek maradnak az ol- 65 (latokban, hogy ezek az eljárások nagy­üzemben való gazdaságos kivitelre nem alkalmasak, A találmány szerint előálló réz- és ezüsttartalmú katódaiszap feldolgozásá- 70 nál ezt előnyösen oxidáló izzításnak vet jük alá. A kénsavas oldatból, mely mint említettük, nemesfémmentes és rézszulfá­tot tartalmaz, a fémrezet cementálással, pl. vas segítségével, vagy pedig oldhatat- 75 lan anódák segítségével, elektrolizis út-

Next

/
Thumbnails
Contents