107923. lajstromszámú szabadalom • Surlódásos tengelykapcsolóval ellátott filmhúzással működő kiegyenlítőmű filmről való hangleadáshoz

Megjelent 1934. évi január hó 2-án. íAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS Í07923. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Súrlódásos tengelykapcsolóval ellátott, filmhúzással működő kiegyenlítőmű filmről való hangleadáshoz. Feichting-er Károly műszerész Budapest. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 15-ike. Filmszalagról való hangleadás, abban az esetben, ha ehhez már meglévő, de hangleadáshoz nem alkalmas, úgynevezett némafilmvetítőgépet akarunk felhasz-5 nálni, Így történik, hogy a filmvetítőgép vetítőfeje mögé egy fotocellás készüléket szerelünk, mely a filmszalagon lévő hang­képeket elektromos áramlökésekké ala­kítja át; az áramlökések az ismert módon 10 (erősítő és hangszóró segítségével) hanggá alakíthatók át. A filmszalagnak a fotocel­lán teljesen rezgésmentesen és egyenletes sebességgel kell áthaladni, mert már igen kismértékű mozgásbeli egyenlőtlenség is 15 a leadott hang tisztaságának rovására megy. A filmszalagnak a fotocellán való áthúzását rendszerint a vetítőfejen lévő utolsó fogasdob végezte (melynek eredeti rendeltetése csupán a filmszalagnak az 20 alsókarhoz való továbbítása volt) és az előbbi követelményeknek igen ritkán tett eleget. Számtalan esetben fordult elő, hogy ez a fogasdob, vagy ennek meghajtószer­kezete elhasználódás, vagy kiviteli pon-25 tatlanság következtében filmmozgás egyenlőtlenségének és ezzel a leadott hang eltorzulásának voltak okozói. A találmány célja az átalakított hang tisztaságának biztosítása a találmány tár-30 gyát képező kiegyenlítőműnek a filmhúzó fogasdob és a fotocella közé való beikta­tása által. A találmány lényege, hogy a filmszala­got a fotocellán a kiegyenlítőmű egyenle-35 tes forgású fogasdobja húzza át. Ez a fo­gasdob hajtását a kiegyenlítőmű másik fogasdobjától kapja, amelyet a vetítőfejen lévő filmhúzó fogasdob forgat azáltal, hogy a köztük lévő filmszalagrészt állan­dóan húzza. A kiegyenlítőmű a filmhúzás 40 által kifejtett munkán kívül kívülről ener­giát nem kap. A rajz a találmány példaképpeni kivi­teli alakját ábrázolja, melytől a gyakor­latban lényegének érintése nélkül sokféle- 45 képpen eltérhetünk. Az 1. ábra a kiegyenlítőmű nézetét a len­dítőkerék metszetével, a 2. ábra a rugalmas tengelykapcsoló né­zetét és metszetét ábrázolja. 50 A fotocellán való filmáthúzást végző (c) fogasdob az (a) tengelyre van szilárdan erősítve, vagy vele egy darabból készítve. Hasonlóképpen van rögzítve erre a ten­gelyre az (e) fogaskerék, míg a (h) lendí- 55 tőkerék alább ismertetendő módon van az (a) tengelyre erősítve és üzemközben együtt forog vele. A <h) lendítőkerék nagy tehetetlenségi nyomatéka következtében az (a) tengely és az ezzel forgó (c) fogas- g0 dob szögsebességét állandó értékben tartja, tehát a (c) fogasdob által a fotocel­lán áthúzott film sebességének egyenle­tességét biztosítja. Az (a) tengelyen rögzített (c) fogaske- 65 rék egy másik (f) fogaskerékkel kapcsoló­dik, mely a kiegyenlítőmű (d) fogasdob­jának (b) tengelyéhez van erősítve. A (d) fogasdob (és vele a (b) tengely az előbb ismertetett módon a film húzás következ- 70 tében forog és pedig kis tehetetlenségi nyomatéka következtében a filmhúzás esetleges egyenlőtlenségének megfelelő ingadozó szögsebességgel. Az (f) fogaske­rék azonban a lendítőkerék (a) tengelyé- 75 vei való kényszerkapcsolata révén egyen­letes forgásra kényszerült, miért is az (f)

Next

/
Thumbnails
Contents