107815. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mozgó fényreklámok létesítésére

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 107815. SZÁM. — IX/ll. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés mozgó fényreklámok létesítésére. Dr. Lo Prést i Michele tanár és mérnök Milano A bejelentés napja 1932. évi február hó 9-ike. Olaszországi elsőbbsége 1931. évi február hó 27-ike. A találmány eljárás és berendezés mozgó fényreklámok létesítésére. Eddigelé az izzólámpás fényreklámoknak négy faj­táját ismerik: 5 A) Az individuális jellegű helytálló táb­lát. Ennél a lámpák sokaságát a vázon úgy rendezik el, hogy azok bizonyos hir­detést (jelszavat, képet, cégnevet stb.) áb­rázolnak. A szemlélőre gyakorolt vonzó-10 erő növelésére a lámpákat, motorral mű­ködtetett forgó kapcsolóval, időnként el­sötétítik. B) Individuális jellegű mozgó táblát. Igen bonyolult, egyes lámpák vagy vala-15 mennyi lámpának kontaktusait befolyá­soló berendezésekkel elérhetjük, hogy az ábrázolás, legalább látszólag, mozgásban van. Rudimenter mozgásokról van szó (mozgó folyadék, farkát csóváló kutya, 20 mozgó kéz stb.). E látszólagos mozgások­nak egymásután következő, lökésszerű el­tolásokkal való létesítésére igen költséges, rendkívül bonyolult, üzemben érzékeny és nehezen kezelhető gépekre van szükség. 25 A reklámhatás tekintetében megjegy­zendő még, hogy bármely optikai folya­matnak megismétlése idővel egyhangúvá válik és a tetemes beruházási költségek ellenére hatásosságát teljesen elveszti. 30 C) Mozgó szövegű tábla. Első pillanatra ez jobb eredményt ígér, mert lehetővé teszi a közönség kíváncsiságát izgató és figyelmét lekötő közlések vagy más, vál­tozó jellegű ábrázolások feltüntetését. De 35 idővel ez a hirdetési mód is elfárasztja a nézőt, mert a táblán egymásután követ­kező szavak kibetűzése bizonyos megeről­tetésébe kerül. A mozgó szövegű tábla további hátrá-40 nyai, hogy bonyolult és hatásában igen megbízhatatlan berendezést igényel, to­vábbá igen sok, rendesen rugóval terhelt, rendesen tökéletlen kontaktust; a szalag előremozgásánál a kontaktusokra kifej­tett tetemes súrlódás súlyos hátrányokra 45 vezet. Ezek között megemlítendők a töké­letlenségek, zavarok és a szalag törésétől eredő megszakítások. Az említett okokból úgyszólván mindenütt eltértek ezektől a berendezésektől, annál is inkább, mert a 50 gépek igen drágák és a reklámnak ez a fajtája kimeríti a nézőt. D) Szakaszosan helytálló tábla. A ren­desen négyszögletes hálóban elrendezett, nagyszámú izzólámpás tábla lehetővé 55 teszi különböző, nem mozgó ábráknak, pl. jelszavaknak, cégneveknek stb.-nek be­kapcsolását. Az e berendezést működtető gép kon­taktushálója a lámpahálóval azonos el- 60 rendezésű. Ezekre a kontaktusokra, kéz­zel, szakaszosan, szigetelőkartont kapcso­lunk, amely a kontaktushálózatnak meg­felelő hálózat szerint úgy van kicsákozva, hogy jelszó, mondat vagy ábra létesül. Ez 65 az elrendezés hatásosabb a többinél, ám­bár a berendezést alkotó elemek kiképzése tekintetében nagy elővigyázatot igényel. Egyébként a választott időtartam alatt csak helytálló ábrázolást tesz lehetővé. 70 A találmány lehetővé teszi, hogy tetsző­leges elrendezésű világítóelemes táblával tetszőleges tárgyú, mozgó fény ábrázolást létesítsünk. A találmány szerinti eljárás lényege az, 75 hogy az ábrázolandó kép keretében el­rendezett, különböző fényforrások áram­köreit egymás után és bizonyos, a képek­nek a szem recehártyáján való szuper­ponálás fiziológiai jelenségével össze- 80

Next

/
Thumbnails
Contents