107812. lajstromszámú szabadalom • Telefonográf

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JHPB SZAJBADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1078155. SZÁM. — VII/,j. OSZTÁLY. Telefongráf. Neumann JLeopold és Neumann Izidor kereskedők Wien. A bejelentés napja 1932. évi május hó 11-ike. A találmány telefonbeszélgetéseket ön­működően felvevő és reprodukáló oly be­rendezésekre vonatkozik, melyeknél a hí­vófél hívójelzésének hatása alatt a hívott 5 félnél oly mótor indul meg, mely egy je­lentkező beszélőgépet hoz működésbe, mely egymással kapcsolt beszéd- és fel­ve'vő-hangvonalhordozóval van felszerelve és mely a hívott fél részéről leadott jelen-10 tést a hívóféllel telefonosán közli és ennek befejeztével kikapcsolódik. A találmány mindenekelőtt abban van, hogy a jelentés leadása után a felvevő hangszelence a fel­vevő-hangvonalhordozóra, mely előre meg-15 határozott ideig forog, ráhelyeződik és ez idő elteltével leemelkedik. A rajzokon a találmány szerinti beren­dezésnek példaképem megoldási alakjai láthatók. Az 20 1. ábra a berendezés elölnézete, a 2. ábra felülnézete, a 3. ábra oldalnézete, a 4. ábra végnézete. Az 5. és 6. ábrák részletrajzok. A 25 7. ábra egy másik megoldási alak ve­zérlő bütyöktárcsájának elölnézete, a 8. ábra oldalnézete. A 9. ábra a váltókerékmű vázlata. A 10. ábra a mikrofonkapcsolót működ-30 tető berendezés vázlata. A 11. ábra az utóbbihoz tartozó szög­emeltyű oldalnézete. A 12. ábra a beszélőszalagot kezdeti helyze­tében mutatja. A 35 13. ábra a felszedő szervet („pick-up") a ,» felvevő és reprodukáló tűvel, felülnézet­ben, a 14. ábra pedig oldalnézetben szemlél­teti. A 15. ábra a jelentést leadó szerv ágyazá- 40 sát mutatja. A 16. ábrán a jelentést leadó szervet oldal­irányban eltoló szerkezet, a 17. ábrán pedig a szalagdob és tapintó­emelő látható. A 45 18. ábra kapcsolási vázlat. A 19. ábra a szalagot önműködően vissza­vezető és a felvevőszervet a szélességi irányban tovakapcsoló berendezés váz­lata. A 50 20. és 21. ábrák az utóbbi berendezéshez tartozó részletrajzok. A 22. ábra a telefonográf oldalnézete, a 23. ábra végnézete. A 24. ábrán a tengelykapcsoló látható. A 55 25. és 26. ábrák a kapcsolószervet elől, illetve oldalnézetben mutatják. A felvevő helyen a találmány szerinti berendezés akár a távbeszélő-készülék he­lyett, akár pedig azzal párhuzamosan kap- QO csolbató be, még pedig dugós vagy lengő kapcsolóval. A feltüntetett megoldási alak­nál többpólusú dugós kapcsolót választot­tunk, melyet (1) kontaktuscsapokra tolunk. A berendezés (2) rugós kapcsolót tartal- 65 maz, mely ismert módon a hívójelző- vagy csengőáramnak a beszédáramra való át­kapcsolását végzi és ama rugóskapcsoló­nak felel meg, mely minden távbeszélő ké­szüléken van és mely a hallgató leakasztá- 70 sánál a csengőáramot önműködően kikap­csolja, a beszédáramot pedig bekapcsolja. Ha már most a hívófél hívó jelzése folytán áramlökés jut a készülékbe, úgy ez utóbbi á (3) relén halad át (3. ábra), mely ekkor a 75 (4) horgonyt vonzza. E horgony az (5) kap­csolőrudat előre kapcsolja és ézzél á mótor-

Next

/
Thumbnails
Contents