107750. lajstromszámú szabadalom • Berendezés olajjal töltött kábeltelepek hibássá vált helyeinek megállapítására

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107750. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Berendezés olajjal töltött kábeltelepek hibássá vált helyeinek megállapítására. Societa Italiana Pirelli cég- Milano. A bejelentés napja 1932. évi március hó 23-ika. Olaszországi elsőbbsége 1931. évi árprilis hó 15-ike. A találmány oly berendezés, amellyel olajjal töltött kábelekből álló kábeltele­pekben megkereshető az a hibás ólomkö­peny vagy karmantyú, vagy a kábeltelep , 5 valamely más alkatrésze, amely a hibássá válás következtében a kábel belsejéből olajat bocsát ki. A találmány szerinti be­rendezés különösen célszerűen alkal­mazható oly kábeltelepeknél, amelyekben 10 legalább két, egymással páruzamosan fekvő olajkábel van. Ezek a kábelek le­hetnek egyvezetős, vagy többvezeitős olaj­kábelek. A hibás hely megállapítását a találmány értelmében azoknak az olaj-15 mennyiségeknek az alapján végezzük, amelyek két volumetrikus, olajjal töltött edényből a kábelbe áramlanak. Ezek a mérőedények a hibássá vált kábelt a hibá­sodás helyétől, két oldalt fekvő helyekről 20 táplálják. A találmányt a csatolt; rajz alapján magyarázzuk. Az 1. ábrában példaként háromfázisú ká­belszakaszt tüntettünk fel, amelyhez a ta­lálmány szerinti mérőberendezés csatla-35 kőzik. A 2. ábra azoknak a mennyiségeknek gra­fikus szemléltetése, amelyek alapján a hibássá vált hely térbelileg meghatá­rozható. 80 Az 1. ábrában (1, 2) és (3) a háromfá­'" zisú kábel három vezetője. A kábel egy­másra következő szakaszait egymással (4, 5, 6), illetőleg (7, 8, 9) ú. n. elzáró kar­mantyúk kötik össze. Ezek az ismert kar-35 mantyúk tudvalevően az olajvezetékeket szakaszonként elzárják, anélkül, hogy a két. egymásra következő vezetékszakasz között a villamos összekötést megsza­kítanák. A zárókárniantyúkon nyílások vannak, amelyeken át az olajkábeltelep 40 kívül elhelyezett tartályokkal hozható összeköttetésbe. Tegyük fel, hogy az (1) szakasz, a (P) helyen hibássá válik. Ezen a helyeri, melynek (x) távolsága a kábelszakasz 45 jobbboldali végétől ismeretlen és megha­tározandó, a kábelből olaj folyik ki. A hibás kábelszakasz összhossza L, Az x hossz, megállapítása végett a hibás kábelszakaszt mindenek előtt a má- 50 sik két ép állapotú kábelszakasz egyiké­vel, pl. a (2) kábellel (22) vezeték útján összekötjük. A (22) összekötő vezeték a (7) és (8) karmantyúk között van. A sza­kasz másik végén alkalmazzuk a mérés- 55 héz szükséges, találmány szerinti beren­dezést. Ez a berendezés két volumetrikus ; edényből áll, nevezetesen két kalibrált (11) és (12) üvegcsőből, amelyeket az (1) és (2) kábelek (4)' és (5) karmantyúihoz 60 . kötünk. A (11) és (12) edényeket olajjal töltjük meg. Az olaj nivóját e csövekben, mérés közben az, alább leírt eszközökkel •változtatjuk. A P hibássá vált helyen fel­lépő olajyeszteséget részben közvetlenül ai 65 ,(12) edény, részben pedig a (2) kábel és a (22) öszeköftővezeték xitján a (11) edény- ;J i , bén lévő olaj pótolja. Azokat a hidro­sztatikai viszonyokat, amelynek alapján az x hossz meghatározható, a 2. ábra váz- 70 latosan tünteti fel. Ebben az ábrában Hi és Ha az olajszintek hidrosztatikai -magasságai a (11) és (12) edényben afö­lött a vízszintes fölött, amely a P ponton átmegy. Az alábbiakban Qi és Qa az olaj 75 tömegek változásai „t" mérési idő alatt. Qa a meghibásodás helyén kifolyó olaj , mennyisége. R a hibássá vált helyen az

Next

/
Thumbnails
Contents