107690. lajstromszámú szabadalom • Feszítőkupakzárszerkezet palackok és más tartályokhoz

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 101690. SZÁM. — XYIII/d. OSZTÁLY. Feszító'kupakzárszerkezet palackok és más tartályokhoz. FaltlMauser Willy mérnök München. A bejelentés napja 1932. évi május hó 19-ike. Feszítőkupakzárszerkezetek palackokhoz és más tartályokhoz már ismeretesek. E zárószerkezetek többnyire a tulaj donké­peni, rugózó karmokkal ellátott feszítőku-5 pakból, a feszítőkupak és a tartály fejé­nek felső széle közötti tömítőlemezből és a feszítökupak karmaira felhúzható bizto­sítógyűrűből állnak. Azt találtuk, hogy ezek az ismert záró-10 szerkezetek nem tartanak mindig tömí­tően, különösen, amikor a tartályban lévő belső túlnyomás hat rájuk. Ennek okát a feszítökupak, tömítő lemez, valamint a biztosító gyűrű kivitelében kell keresni. 15 A találmánnyal e hátrányokat kiküszö­böljük ós palackok, valamint más tartá­lyok számára való feszítőkupakzárszerka­zetet létesítünk, amely erős belső túlnyo­másnál is tömítően tart. 20 A mellékelt rajz a találmány példakénti foganatosítási alakját szemlélteti. Az .1. ábra palackfej oldalnézete a talál­mány szerinti feszítőkupakzáír szerkezet­tel, a 25 2. ábra az 1. ábra metszete nagyobb lép­tékben, a 3—7. ábrák az 1. ábra egyik részletének különböző foganatosítási (alakjainak né­ze+ei, részmetszetei és felülnézetei, a 30 8—13. ábrák további alkatrész nézetei részmetszetben, valamint felülnézete és részben nagyított oldalnézete, a 14. és 15. ábrák a találmány szerinti fe szítőkupakzárszerkezettel ellátott két kü-35 lönböző tartály metszete ós nézete. A rajzokban (1) palackfejet, a feszítő­kupak fedőrészét (2) és karmait (4) jelöli, (3) jelöli a (4) karmok biztosítógyűrűjét. A találmány szerint a (2) fedőrésznek éles, lefelé irányuló ós a fedőrész külső szélén 40 lévő gyűrűalakú (5) homorja ós a (4) kar­moknak szilárd, ki- vagy beugró szerveik, pl. (6, 6') szemeik, (7) csíkjaik vagy más­eféléjük van. Az 5. ábra a kifelé irányított (7) csík metszete. A (4) karmok úgy van- 45 nak a fedőrészen elrendezve, hogy köztük és a tartály feje között (2. ábra) üreg ma­rad, melynek célját még leírjuk. A feszítőkiipaknak ezenkívül (lásd 6. és 7. ábrát) a fedőrészen az (5) homor mellett. 50 a (8) bemélyedések vannak, amelyek a (9) hasítékokkal szemben a (4) karmok kö­zött vannak. E bemélyedések elrendezésé­vel a (4) karmok átnyomása és ezzel feszí­tése vagy zárása meg van könnyítve. A 55 bemélyedések helyett a fedőrész az (5) ho­mor mellett, mint (lO)-nél jelöltük, hasíté­kos lehet (7. ábra). A már említett (3) biztosítógyűrű fém bői van és szalagból vagy csőből állíthat- 60 juk elő. A találmány szerint ennek a gyű­rűnek merevítései vannak, miáltal egész vékony anyagból lehet, de gépi felhelye­zéshez mégis elég merev. A merevítésekel a gyűrű homlokszéleinek átgörbítésével 65 vagy átpcremezésével készíthetjük, mint (ll)-nél jelöltük. A találmány szerint e merevítéseket egyidejűleg a (12) fogak begörbítósére használjuk, amelyek a gyűrű előállítására felhasznált (13) szál a- 70 gon a (14) tépőnyúlvány és a tulajdoriké­peni szalag között vannak ós a gyűrű kész állapotában annak zárószerkezetét képezik. A. fogak közelében lévő (15) lyukgatás a gyűrűnek a (14) tépőnyúlvány segítséggé- 75 vei való feltépését teszi lehetővé. A gyűrű előállításánál a (13) szalagot kétszer csa­varhatjuk, miáltal kettős gyűrű keletke­zik, melynek külső (16) gyűrűrészét (9. iiüiiii fi" r •'

Next

/
Thumbnails
Contents