107680. lajstromszámú szabadalom • Vörös rézötvözet, síneken futó járművek csapágyaiban ágyazott tengelycsapokra közvetlenül fekvő csapágycsészékhez

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI j^gg^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107680. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Vörösrézötvözet síneken futó járművek csapágyaiban ágyazott tengelycsapokra közvetlenül fekvő csapágycsészékhez. Wecker József mérnök Aachen. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi augusztus hó 18-ika. Síneken futó járművek csapágyaiban ágyazott tengelycsapokra közvetlenül fekvő csapágycsészékhez javasoltak már vörösrézötvözetekből álló szerkezeti anya-5 gokat, melyeiknek csekély kopási szilárd­ságuk és rendkívül nagyfokú csúszóké­pességük, illetve felületi simaságuk van és amelyeknél a csapágycsésze és a ten­gelycsap között hideg összehegedés többé 10 nem következik be. E sajátságok lehetővé teszik, hogy ia csapágycsészéfcet elkészí­tésük után közvetlenül helyezhessük a tengelycsapra és a csapágyat a csapágy­csészének illesztési igazítása (ú. n. „í'cl-15 tusirozása") nélkül, valamint üzemen kí­vüli bejáratás nélkül, azonnal üzembe le­hessen helyezni. A találmány a nagy csúszóképességű vörösrézötvözetek terén időközben felmerült további felismerése-20 ken alapszik. Kitűnt ugyanis, hogy oly ötvözet, mely 20—30 súlyszázalék ólom­ból, 1—7 súlyszázalék mangánból, 1—5 súlyszázalék nikkelből és maradékul vörös­rézből áll, a gyakorlatban igen jól bevá-25 lik. Az ötvözet, a vörösréztartalom csök­kentésével, még 1—5 súlyszázalék ónt vagy 1—5 súlyszázalék antimont vagy mindkettőt tartalmazhatja. A rajz oly ötvözet hőfok-idő-görbéjét 30 mutatja, mely a fenti szempontok szerint 20 súlyszázalék ólomból, 1 súlyszázalék mangánból, 3 súlyszázalék nikkelből, 3 súlyszázalék lantimoniból és nátriumnyo­mokból (pl. 0.3% nátriumból) áll. A raj-35 zon az abszcisszák a negyedórákat, az or­dináták pedig a C°-okban leolvasott túl­hőmérsékleteket jelentik. Látható, hogy már 3 óra multán oly stacioner állapotot értünk el, melynél csak 27—28 C° túlhő­mérséklet uralkodik. Eddigelé vala- 40 mennyi ötvözet a stacioner állapot el­érése előtt ú. n. bejárási csúcsot, azaz rendkívül nagymérvű h őfokem elk edés t mutatott. A magas bejárási hőmérsékletek eme időközében a kenőanyag már oly 45 kedvezőtlen befolyást kapott, illetve any­nyira rosszabbodott, hogy oly stacioner állapot jött létre, mely az üzembehelye­zésnél elromlott kenőanyag rossz kenőké­pessége folytán sokkal magasabban ál- 50 lott, mint a találmány szerint elért álla­pot. Az eddigi ily ötvözetek tehát nem voltak alkalmasak arra, hogy azokat a tengelycsapon az említett illesztési igazí­tás nélkül, valamint üzemenkívüli bejá- 55 ratás nélkül, közvetlenül alkalmazhassák. Ama kedvező eredmények, melyek a jel­lemzett, vagyis 20 súlyszázalék ólmot, 1 súlyszázalék mangánt, 3 súlyszázalék nik­kelt, 3 súlyszázalék antimont és nátrium- 60 nyomokat tartalmazó ötvözet adott, az ötvözeteknek 20—30 súlyszázalék ólom-, 1—7 súlyszázalék mangán-, 1—5 súlyszá­zalék nikkel- és maradékul vörösréz-tar­talmú körzetében általában véve megma- 65 radtak, ahol is az eredmények ón- és an­timon-hozagokkal némileg még javítha­tók voltak. Szabadalmi igények: 1. Vörösrézötvözet síneken futó járművek 70 csapágyaiban ágyazott tengelycsa­pokra közvetlenül fekvő esapágycsé­székhez, jellemezve az, ötvözet követ­kező összetételével: 20—30 súlyszáza­lék ólom, 1—7 súlyszázalék mangán, 75 1—5 súlyszázalék nikkel és maradékul vörösréz.

Next

/
Thumbnails
Contents