107645. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gumisaroknak vagy borító bőrlemeznek fasarkon való rögzítésére

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI RIRdSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107645. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Berendezés gumisaroknak vagy borító bőrlemeznek fasarkon való rögzítésére. Filep Lajos cipészmester Budapest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 2-ika. A cipősarok alsó felületére ia járó felü­let elkopását megvédendő, jó minőségű bőrlemezt kell rögzíteni. Ugyanezt a célt szolgálja a gumisarok is, amely azon-5 kívül még a járást rugalmassá is teszi. Az említett bőrlemez és gumisarok rögzítése a bőrből készült cipősaroknak aránylag nagy felületén nehézséget nem okoz, mint­hogy a bőrlemezt vagy gumisarkot a sa-10 rok kerületével párhuzamosan haladó egy vagy több sor szeggel lehet egyszerűen és kielégítő biztonsággal rögzíteni. A bőrlemezneik illetve gumisaroknak rögzítése ezzel szemben a fasarkokon már 15 igen nagy nehézségekbe ütközik, mert az aránylag kis sarokfelület, amelyet azon­kívül még egy a sarok tengelye mentén futó, a sarok felerősítése folyamán szüksé­ges furat is ősökként, a bőr lemez vagy 20 gumdsarok rögzítésére való apró szegek beverésére nem elegendő nagy. A sarokba vert szegek többnyire a ke­rület közelében a fasarok oldalait megre­pesztik. Az ilykép gyöngített és megron-25 gált sarok a járás közben fellépő igénybe­vétel folytán rövidesen tönkremegy. A találmány bőrlemeznek vagy gumi­saroknak oly rögzítő berendezése, amely a fent leírt hátrányokat kiküszöböli. 80 A találmány értelmében a bőrlemezt illetve a gumisarkot a fasarokra egyetlen központos csavarral rögzítjük, amelynek magátmérője a fasarok tengelymenti fu­ratának felel meg. 35 A bőrlemez vagy gumisarok elfordulá­sát a giUmisarokba ágyazott vagy a fasa­rokba vert két-három drótszeg vagy más hegyes rögzítőszerv gátolja. Á találmány tárgyának két példakép­peni kiviteli alakját a csatolt rajz szem- 40 lélteti. Az 1. ábra a fasarok és az azon rögzített gumisarok tengelymenti hosszmetszete. A 2. ábra az 1. ábra alsó részének nagyobb léptékű töredékes rajza. A 45 ábra a 2. ábra III—III vonala men­tén fektetett keresztmetszet. A 4. ábrán a fasarokra rögzítendő guimi -sarok nagyobb léptékű keresztmetszete látható. Az 50 5. és 6. ábra a bőrlemez illetve gumisa­rok további rögzítési módját tünteti fel. A 7. ábrán végül bőr Lemezből és gumi­ból álló borítólap keresztmetszete látható. Az 1. ábrán ,(1) a fasarok, (2) a közpoo- 55 tos tengelymenti furata, A két részből (3, 4) álló gumisarok közé taz (5) hegyek­kel kiképezett (6) fémlemez van bevuika­nizálva. A (6) lemez központos nyílása a (8) rögzítőcsavar kúpos (9) fejének felvéte- 60 lére (7) kúpfelülettel van kiképezve. Amint a 2. ábrából látjuk, a (3, 4) gumi­sarok rögzítésére a (8) csavart a (2) fu­ratba csavaroljuk, a (8) csavar (9) kúpos feje a (2, 3) gumisarkot megbízható mó- 65 don egyesíti, az (1) fasarokkal. A gumi­sarok elfordulását a fasarokiba behatoló (5) hegyek gátolják. Minthogy ezek a he­gyek nem rögzítőszegek szerepét töltik be, hanem csak az elfordulást vannak hivatva 70 meggátolni, az (1) sarok faanyagába csu­pán 1—2 mm mélyre hatolnak és így a sarkot nem repesztik, A 3. ábrán a (6) betétlemez felülnézetét is látjuk alakja az ábrázolt patkolóalak- 75 tói természetsen el is térhet. Az 5. és 6. ábrán a bőrlemeznek illetve gumisaroknak további rögzítési módját

Next

/
Thumbnails
Contents