107636. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénhidrogén vagy kéndioxid eltávolítására gázokból és gőzökből

Meg-jelent 11) 33. évi december hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107636. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás kénhidrogén vagy kénoxid eltávolítására gázokból és gőzökből. Dr. Rostiii Heliodor mérnök Berlin-Halensee. A bejelentés napja 1932. évi május hó 25-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi május hó 29-ike. Gyakran megkísérelték, hogy az ismert 2H2 S-!-SO.> = 3S+2H2 0 reakció segítsé­gével kénhidrogént vagy kéndioxidot tar­talmazó gázokat e két gáz egyikének vagy 5 másikának hozzáadásával kén képződése mellett kéntelenítsék. Ismert okoknál fogva azonban e reakciót egyáltalán nem vagy csak kis mértékben alkalmazzák. Másrészt gázok kéntelenítésére meszet 10 használtak: ez eljárás legtöbb esetben túl­ságosan drága, mert a keletkező kalciuin­kénvegyületeket nem lehet könnyen ugy regenerálni; hogy azok a ként ismét fel tudják venni. 15 A találmány szerinti eljárás hasonló­képpen kénhidrogént és kéndioxidot alkal­maz ugyan, azonban nem a fenti reakció értelmében, amely legfeljebb csak mellé­kesen és kis terjedelemben megy végbe. 20 Az SOo ez eljárásnál arra való, hogy olyan vegyületek, amelyek H2 S behatására kén leválása mellett keletkeznek, ismét olyan vegyületekké alakuljanak át, amelyek H2 S-nel, úgy mint előbb, reakcióba lépnek. 25 S02 , illetve H2 S03 szulfátokat- képeznek. H2 S útján a szulfitból kén leválása mel­lett olyan vegyület — szulfid — képződik, amely S02 -dal való kezelésnél ismét szul­fit képzésére képes. 30 Minthogy az S02 , illetve a Ha SO^ meg­felelő feltételek mellett vízzel H2 S04 -at is képez, kis mennyiségben szulfátok is kép­ződhetnek; ezeket azonban a H2 S ugyan­csak redukálja. 35 E reakciókhoz fémeket vagy ezeknek alkalmas vegyületeit használjuk, pl. az alkali- és a földalkali-csoporthoz tartozó fémeket, különösen kalciumot, ill. annak vegyületeit, pl. karbonátját, szulfitját és szulfidját. 40 CaC03 -j-S()o = CaS03 +C0, CaS03 +3H,S = CaS+3S-J-H,0 2CaS+3S02 = 2CaSOs +3S Az eljárást úgy foganatosítjuk, hogy egy tartányt az említett kalciumvegyüle- 45 tek egyikével megtöltiink és erre meg­felelő gázt vezetünk. Például a tartányt CaS03 -tal töltjük és erre H2 S-t, illetve H^S-tartalmú gázt ve­zetünk. Ez esetben a fent megadott reak- 50 ciók közül a második megy végbe, kén kicsapódik és a szulfit szulfiddá alakul át. A szabad ként vízzel vagy gőzzel vég­zett öblítés útján távolítjuk el, mire a keletkezett szulfidra S02 -t vezetünk; ekkor 55 a szulfidból ismét szulfit keletkezik és a szabad kén ismét leöblíthető. Fordítva, a tartányba először szulfid adagolható, amely esetben először S02 -t alkalmazunk. 60 A fent leírt munkamenetnél az eljárás hatása tökéletes, kénhidrogén és (kéndioxid a tartány kivezetésénél sohasem mutatko­zik és a kalciumvegyületeknek szulfidból szulfáttá való átalakítása és viszont, sí- 65 mán és mindenkor végbemegy. Az is ajánlatos, hogy a két gázt, helyes arányban keverve, egyidejűleg vezessük át a tartányon, minthogy a kalciumvegyü­letek átalakulása ugyanolyan módon 70 megy végbe. Még olyan gázoknál is, ame­lyek csak kevés H2 S-t vagy S02 -t tartal­maznak, a reakciók kvantitative mennek végbe.

Next

/
Thumbnails
Contents