107628. lajstromszámú szabadalom • Önműködő állosmásjelző és reklámkészülék

Meg-jelent 11)33. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107628. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Önműködő állomásjelző és reklámkészülék. Hencz Vilmos aranykoszorús zongroraépítő-mester Pesterzsébet. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 13-ika. Találmányomban oly készüléket muta­tok be, amely vonatokon, villamoskocsikon és autóbuszokon alkalmazva, kettős célra: az utazóközönség teljes tájékoztatására, 5 valamint finom és hatásos üzleti reklámra használható. Készülékemben, a jármű indulása pilla­natában tábla jelenik meg, mely a „követ­kező állomást", illetve megállót az azok-10 kai kapcsolatos közölni valókkal együtt jelzi. így vonatoknál a város nevét, az ér­kezési és tartózkodási időt, a csatlakozó vonatokat, stb. adja meg. A tábla reklám-1 célokra szánt helyén a városban székelő 15 cégek sorolhatók fel, de közölhető a város vagy falu látképe vagy érdekessége is, mely különösen a külföldi utasok számára mindig érdekes. ' A villamosokon és autóbuszokon alkal-20 mázott készülék, a megálló nevén kívül, jelezheti a környékbeli utcákat, közintéz­ményeket, átszállóhelyeket és azok útirá­nyát, stb. A tábla reklámrésze a környék­beli céget jelezheti, szintén mint „követ-25 kező megállót". A készüléket, villamosított járműveknél, automatikus kapcsolóval el­látott elektromágnes, egyéb járműveknél pedig akkumulátorba iktatott, gombnyo­! másra működő elektromágnes, esetleg 30 kézi erő működteti. A találmány lényege abban van, hogy a készülék oldalfalába ágyazott, négy da­rab vízszintesen forgó hengeren, ütköző­rudak által táblaszakaszokra osztott, szé-35 les szalag nyugszik, mely vászon vagy egyéb erős anyagból készül. Ezeken a sza­lagtáblákon vannak a tájékoztató szöve­gek és képek. A táblaszakaszokra osztott szalag egyenletes, léptékszerű mozgását, a készülék oldalsíkjára alkalmazott záró- 40 kerék és mozgókarok szabályozzák. A kiinduló állomáson a készülékből egy láncot kell kihúzni, miáltal — fogaskere­kek segítségével — az egyik hengerben elhelyezett forgatórugó megfeszül, hogy a 45 készüléket használatra alkalmassá tegye. Így a szalag a rugós hengerről a rugó­nélküli, de zárókerékkel fékezhető hen­gerre csavarodik át. A szalag visszafutá­sát, az abból kiálló ütközők akadályozzák 50 meg, amelyek a készülékben alkalmazott karokra támaszkodnak. Ha e karokat, elektromos vagy egyéb erővel, kivonjuk az ütközők alól, úgy a szalag egy lépték­kel, illetve táblával lejjebb fut, még pedig 55 úgy, hogy a szöveg a készülék burkolatá­nak a tábla céljára kiképzett nyílásához kerül. Ez a művelet mindaddig ismétlődik, míg a jármű az oda-vissza vonalát be nem futja. Az ide mellékelt rajzon a készülék egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra metszet, illetve nézet a készülék bal oldalfalának eltávolítása esetén. A 2. ábra a készülék jobb oldalfalának né­zete. A ' 3. ábra a hengereken nyugvó, ütközős-és szövegesszalag távlati képben. A 4. ábra a készülék külső alakja. A kiinduló állomáson a készüléket fel- 70 húzzuk. Ez úgy történik, hogy az abból lecsüngő (t) láncot meghúzzuk, miáltal az abba kapcsolódó s a készülék jobb oldal­falába ágyazott (s) lánckerék forgásba jön, de vele együtt forog a hozzá erősített 75 (r) fogaskerék is, hogy ugyancsak for­gásba hozza a belekapcsolódó (p) fogas­kereket is. A (p) fogaskerék szilárdan 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents