107626. lajstromszámú szabadalom • Vándorrostély

Meg-jelent 11)33. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107626. SZÁM. — II/C. OSZTÁLY. Vándorrostély. Ganz és Társa villamossági, gép-, waggon- és hajógyár r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1932. évi március hó 31-ike. Vándorrostély-szerkezeteknél eddig ki­elégítendő követelménynek tartották a rostélyelemeknek két hordlánc által való mozgatását, melyek általában és célsze-5 rűen a rostélyfelület oldalain nyertek alkalmazást s két lánckeréktengely közt kifeszítve, ezek egyikéről, rendszerint a mellső tengelyről lettek teljesen azonos mértékben meghajtva. Amennyiben azon-10 bari más tekintetben gondoskodás történik arra nézve, hogy a rostélyelemek vezetése a rostélypályához képest egyenletes ma­radhason s így megszorulások stb. elke­rülhetők legyenek, a találmány szerint 15 egyetlen, középre vagy a középtől esetleg oldalt elhelyezett hordlánecal is ki lehet jönni, miáltal a. szerkezet lényegesen egy­szerűbbé, beszerzése és karbantartása ol­csóbbá, üzeme biztosabbá válik. 20 A mellékelt rajzok 1—2. ábráin hossz-, ill. keresztmetszetben a találmány tárgyá­nak egy póldaképpeni kivitele, 3—4., 5—8. és 9. ábráin ezen kivitel egyes részletei (rostéiyelem, hordlánc, ill. lánckerék) lát-25 hatók. Az 1—2. ábrák szerinti tüzelőberendezés főbb vonásokban a normális (1) adagoló­ból, (2) salaktorlasztóból s a találmány egy foganatosítási alakját képező vándor-30 rostélybóil áll. Ezen utóbbinak a mozgás­irányra merőleges (3) rostélyelemein az ábrázolt kivitelben a középen lenyúló (4) lánctalpak vannak kiképezve, s ezek ré­vén oldhatóan (pl. csavarokkal, lásd a 35 3—4. ábrákon) egy-egy (5), ill. (6) talpas láncszemhez kötve. Az (5) és (6) láncsze­mek (5—9. ábrák) váltakozva következnek egymás után s mig a (.6) szem egyetlen összefüggő darabot képez, az (5) szem tu­lajdonképpen két párhuzamos hevederből 40 áll, melyek közé a (7) hajtó lánckerék fo­gai beforognak (9. ábra). Ezen hajtó lánckerék a jelen esetben nem a (8) mellső, hanem a (9) hátsó lánckeréktenge-Jyen van; ez utóbbi tehát a hajtott ten- 45 gely. A felső láncszakasz alátámasztására szolgáló rostélypályát (a lánc csúszó­pályáját) a (30) (I) tartó képezi, mely még a (11) oldalsó vezetőlécekkel is fel van szerelve. (A rostélypálya azonban 50 nem szükségkép a felső láncszakasz köz­vetlen alátámasztásával, máskép, egy he­lyett pl. két, esetleg több helyen való alátámasztással is, megoldható.) Az (I) tartóból végül helyenként a ráerősített 55 (12) konzolpárok nyúlnak felfelé s felső végeiken két oldalt (13) vezetősíneket tartanak, melyek a (3) rostélyelemek vé­gei alatt oly módon vannak felszerelve, hogy közöttük és a rostély elemvégek alsó 60 éle közt normális állásban csekély hézag van. A leírt rostélyszerkezetben mozgatás közben, ill. üzemben megszorulás nem áll­hat elő ós pedig nemcsak azért, mivel a 65 (10) rostélypálya s a (11) vezetőlécek a rostélyláncot s ezzel a vele összefüggő rostólyelemeket mozgás közben vezetik, továbbá, mivel a haladás irányára merő­leges síkban való oldalirányú elbillenésb 70 a (13) vezetősínek megakadályozzák, ha­nem ezen példaképpeni kivitelben főleg azért is, mivel a hajtótengely a (9) hátsó lánckeréktengely lévén, a felső, terhelt láncszakasz közvetlenül ki van feszítve 75 (ezzel szemben az alsó, terheletlen lánc-

Next

/
Thumbnails
Contents