107608. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diazo-oldatok tartossá tételére

Meg-jelent 11)33. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jSffiHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107608. SZÁM. — lVh/1. (IY/f.) OSZTÁLY. Eljárás diazooldatok tartóssá tételére. I. G. Farbenindustrie A.-G. cég Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi október hó 5-ike. Ismeretes, hogy diazooldatökban, me­- lyeket azofestőanyagoknak a roston tör­ténő előállítására használnak, a diazo­vegyülét tartóssága szerint rövidebb, g vagy hosszabb állás után bomlástermé­keik válnak ki, melyek a festék dörzsálló­ságát, különösen festőkészülékben végzett festésnél, igen kedvezőtlenül befolyá­solják. 10 Azt találtuk mármost, hogy ezeknek a kiválásoknak képződését gyakorlatilag úgy akadályozhatjuk meg, hogy a diazo­oldatokhoz olyan diszpergáló vagy emul­gáló szereket adunk, melyek saválló ol-15 datokat alkotnak. Mint diszpergáló, illetve emulgáló szereket például a követ­kezőket említjük meg: tisztított szulfit­hulladéklúg; alifás, ciklo-alifás, vagy arómás-alifás jellegű karbonsavak csere-20 bomlási termékei szerves aminoszulfon­savakkal, melyek előállítását a 841053, 343524 és 343899 számú brit szabadaknak ismertetik, továbbá vegyületek, melyeket akként kapunk, hogy szerves vegyüle-25 tekbe, melyek egy vagy több oxi-, kar­boxi- vagy aminocsoportot tartalmaznak, poliglikolétermaradékokat négy vagy több etiléncsoporttal vezetünk be (lásd a 727202 szánni francia szabadalmat), vagy 30 pedig eszterszerti kondenzációs termékek, melyeket a 705801 számú francia szaba­dalomban ismertetett eljárással kapha­tunk. A hozzáadandó diszpergáló, vagy emuíl-35 gáló szer mennyisége tág határok között ingadozhat, de általában elegendő lite­renként 1—3 g. Az oldatok ekkor haszná­latuk egész tartama alatt tiszták marad­nak és igen jó tartósságot mutatnak. Példa. 40 2 g 4-klór-l-metil-2-aminobenzolt a szo­kásos módon diazotálunk, ecetsavas nát­riummal letompítunk és miután 1 literre feltöltöttük, 1 g oleiilmetiltaurinnal hoz­zuk össze, (melyet a 343899. számú brit 45 szabadalom 4. példája szerint állítunk elő. Ezzel az oldattal pamuton, melyet 2-oxinaftalin - 3 - karbonsav - 0 - toluididdal impregnáltunk, a szokásos módon fej­lesztjük ki a festéket. 50 Ugyanezen a módon előállított diazo­oildat oleinmetiltaurin hozzáadása nélkül már rövid idő — mintegy 34—1 óra — múlva rózsaszínű pelyhes kiválásokat mutat. 55 Oleinmetiltaurin helyett ugyanazzal az eredménnyel, pl. oleilhidroxietánnátrium­szulfonátot (1. pl. a 705081. számú francia szabadalmat), vagy olyan termékeiket is alkalmazhatunk, melyeket 20 mol etilén- t Q oxid és 1 mol oktodecilalkohol, vagy 1 mol oleinalkohol (1. pl. a 727702. számú francia szabadalmat) összehozásával ka­punk. Szabadalmi igény: 65 Eljárás diazooldatok tartóssátételére, melyre jellemző, hogy azokhoz olyan diszpergáló, vagy emulgáló szereket adunk, melyek saválló oldatokat al­kotnak. 70 Pallas nyomda, Büdajiest.

Next

/
Thumbnails
Contents