107606. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxigénnel magasabb forrpontú levegőalkatrészek termelésére

Meg-jelent 11)33. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY rl' SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LKI RAS 107606. SZÁM, — IV/i. (IVh/1.) OSZTÁLY. Eljárás oxigénnél magasabb forrpontú levegó'alkatrészek termelésére. Gesellschaft ftir Linde's Eismaschinen A. G. cég' Höllriegelskreuth. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi november hó lá ike. Ismeretes, hogy az oxigénnel magasabb forrpontú 1 e v eg őa 1 k a t r é s zek n ek — melye­ket a jelen leírásban röviden „nehéz nemes gázok"-nak fogunk nevezni — a levegőnek 5 mélyhűtéses felbontásakor csak egy részét kapjuk meg az elgőzölő-edényben lévő folyékony oxigénben. A nehéz nemes gá­zok túlnyomó része a távozó gázalakú oxigénben lesz, még pedig kb. ötször 10 akkora töménységgel, mint amilyennel a levegőben van. Már ajánlották a nehéz nemes gázoknak a gázalakú oxigénből szé­nen vagy kovasav-gel-en végzett szelektív adszorbcióval való kivonását, ez az eljá-15 rás azonban sok tekintetben hátrányos volt; e hátrányok közül elégséges az üzem szakaszos voltára, az adszorbáló anyagnak a csekély parciális nyomású kriptonnal szembeni aránylag csekély 20 felvevőképességére s az adszorbált gáz kiűzésének nehézségeire utalni. Aján­lottáik már azt is, hogy a ne­héz nemes gázokat a légbontó-készülék elgőzölő-edényében lévő folyékony oxigén-25 bői különítsék el, de ilyenkor sem lehet a fentemlített okokból a nehéz nemes gá­zokat kvantitatív elkülöníteni, emellett azonban a folyékony kiindulási oxigén rektifikálásakor a benne lévő szilárd fer-80 tőzmények, mint jég és szilárd szénsav, gyorsan eltömik a rektifikáló csészéket, stb. Mindezeket a hátrányokat elkerülhetjük. Megállapítottuk ugyanis, hogy a nehéz ne­mes gázokat igen nagy töménységgel és 35 hozadékkal termelhetjük, ha a gázalakú oxigénből a nehéz nemes gázoktól mentes folyós oxigénnel ellenáramban kimossuk. Ez az eredmény azért meglepő, mert eleve valószínűtlennek látszott, hogy egy gáz­ból ipari mosómódszerekkel jó hozadékkal 40 lehessen kimosni egy olyan alkatrészt, mely csak kb. 5 :1,000.000 töménységben van jelen. Ennek dac clTcl B nehéz nemes gázok ki­mosása akadálytalanul lehetséges, ha a 45 kimosást a találmány értelmében jó mű­ködésű rektifikáló oszlopban végezzük. A találmány szerint a mosóberendezés zavar­talan és egyenletes működését úgy bizto­sítjuk, hogy kiindulási anyag gyanánt 50 gázalakú oxigént használunk, inert ez már nem tartalmaz olyan fertözményeket, melyek a rektifikáló betéteikre szilárd alakban lerakódhatnának. A találmány foganatosítására lényeges, 55 hogy a mosófolyadék teljesen vagy gya­korlatilag nehéz nemes gázoktól mentes legyen. Mosófolyadék gyanánt lehetne a lógbontásnál termelt nitrogént folyékony halmazállapotban alkalmazni, mert az ösz- gQ szes légalkatrészek között ennek van a nehéz nemes gázokhoz képest legnagyobb forrpontkiilönbsége. Minthogy azonban a raosóműveletnél a légbontásnál termelt oxigénbe juthatna s utóbbit erősen szeny- 55 nvezné, célszerűbb a találmány szerint mosófolyadék gyanánt nehéz nemes gázok­tól mentes folyós oxigént használni, melyet úgy létesítünk, hogy a levegőnek mély­hűtéses bontásánál az oxigén egy részét a 70 mosókészülék felső részében folyósítjuk. A nehéz nemes gázoknak gázalakú oxi­génből ellenárammal való kimosását leg­egyszerűbben függélyes csőnyalábban vé­gezhetjük, melybe alul kb. forrási hőmér- 75 sékével gőzalakban lép be a légbontó ké­szülék elgőzölő-edényéből kilépő oxigén. A csőnyalábot kívülről alkalmas módon, pl.

Next

/
Thumbnails
Contents