107604. lajstromszámú szabadalom • Hengernemű fémek megmunkálására

Meg-jelent 1933. évi december hó 15-én. HA9YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107604. SZÁM. — XVI <1. OSZTÁLY. Hengermű fémek megmunkálására. The Gold Metál Process Company cég- Youngstown, mint Steckel Abram Peters mérnök, young-stowni lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1930. évi március hó 21-ike. E. A. E. A.-beli elsőbbsége 1930. évi január hó 11-ike. A találmány fém hengerlésére vonat­kozik és azt az alábbiakban vékony'fém­sáv oknak hideg úton való hengerlése kapcsán ismertetjük. 5 Azt találtuk, hogy azon általában elfo­gadott felfogással szemben, hogy vasat vagy acélat hidegen csak körülbelül ere­deti vastagságának feléig lehet kihenge­relni és azután a további hideg úton 10 való megmunkálás előtt ki kell lágyítani, sikerül az anyagot hideg úton való hen­gerléssel fokozatosan addig vékonyítani, amíg a fém eredeti vastagságának V4 —V-.-ére vékonyodott. Ezt az ered-15 ményt azáltal érhetjük el, hogy a fémet olyan hengerjáratban hengereljük, mely­nek legalább egy viszonylag kis át­mérőjű megtámasztott hengere van. Oly hengereket alkalmazhatunk, melyek-20 nek átmérője körülbelül 57 mm. (21 //'). Ezek a hengerek oly kicsinyek, hogy ön­magukban nincs meg a kellő szilárdsá­guk ahhoz, hogy a hengerlés közben fel­lépő elválasztó erőknek ellenálljanak és 25 ezért nagy átmérőjű ellenhengereket kell elrendezni, melyeket antifrikciós módon ágyazunk, így pl. az ellenhengerek ágya­zásainál görgős csapágyakat alkalma­zunk és ezáltal a hengermű szabad for-80 gását biztosítjuk. Fontos, hogy a kifejtett erőnek jelen­tékeny része a hengerműből kilépő sávra ható nyújtó erő alakjában érvényesüljön. Habár ez a nyújtó erő azáltal is létre-35 hozható, hogy az anyagot a hengerek között áttoló tekercselő görgőt hajtunk meg, mindamellett az alábbiakban rész­letesebben kifejtett okokból előnyösebb a húzó vagy toló erőt nyomóhengerek vagy efélék útján kifejteni, melyek, a 40> hengerjárattól csak kis távolságban van­nak és a fémet maguk között beszorítják. Az ilyen hengereknek eléggé nagy mére­tet adunk ahhoz, hogy az anyagot meg­ragadják és előretolják anélkül, hogy azt 45-vékonyítanák és hogy arra azokat a ká­ros hatásokat kifejtenék, amelyek az ilyen görgők használatánál elő szokták fordulni. Mint már említettük, a találmány sze- 5& rinti eljárással a fémet fokozatosan vé­konyíthatjuk és a vékonyítás az eredeti vastagság felénél nagyobb mértékű lehet anélkül, hogy az anyagot közben ki kel­lene lágyítani. Ennek folytán igen kívá- 55. natos az, hogy az anyagot a hengermű­ben addig hengereljük ide-oda, aimíg a kívánt vékonyítást elértük. Erre a célra reverzáló hengerjáratot alkalmazhatunk, melynek előnyösen mindkét oldalán fel- 60 és letekercselő hengerei vannak és mely­ben az anyagot ide-odajáratjuk. A hengerelés hasonló eljárásokkal ösz­szehasonlítva, igen nagy sebességgel me­het végbe. Az anyag előretolási sebes- 65 sége körülbelül percenként 330 m. (1000 láb) lehet, ami a hideg úton. való hen­gerlésnél eddig elért sebességnek sok­szorosa. Röntgensugarakkal való vizsgálat út- 70 ján a kristálysejteknek fémekben való elrendeződését igen pontosan megállapít-

Next

/
Thumbnails
Contents