107574. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő berendezés, amelynél a hívó összekötetések továbbkapcsolására önműködő kapcsoló készülékek vannak elrendezve

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! J)f|jͧ§ SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 107574. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés, amelynél a hívó összeköttetések továbbkapcsolására önműködő' kapcsoló készülékek vannak elrendezve. Standard Villamossági r. t. cég- Újpest, mint a Standard Telepliones & Cables Ltd. londoni cég s Deakin Gerald és Polinkowsky Lipa antwerpeni lakósok jogutódja. A bejelentés napja 1929. évi június hó 6-ika. Nagybritanniai elsőbbsége 1928. évi június hó 13-ika. A találmány távbeszélő berendezés, külö­nösen olyan távbeszélő berendezés, amely­nél a hívások továbbkapcsolására önmű­ködő kapcsoló készülékek vannak elren-5 dezve és ezeket a kívánt szám feljegyzé­sére szolgáló feljegyző és vezérlő szerke­zet vezérli. A találmány értelmében tökéletesített segédkészülék van elrendezve, amely a 10 hívó vonalvezetékhez figyelő ellenőrző hangjelzést visz át. t A találmány további jellemző sajátsága szerint olyan távbeszélő berendezéseknél, amelyeknél a kívánt szám feljegyzésére 15 feljegyző-vezérlő szerkezet talál alkalma­zást és beszélgetési kapcsoló a csoportvá­lasztási fokozatnál a vonal vezetékek kí­vánt csoportjában szabad vonalvezeték ke­i-esését megismételheti, készülék van el-20 rendezve, amely a feljegyző-vezérlő szer­kezettel foglaltságjelző hangánamot kap­csol a hívó vonalvezetékhez, ha a beszél­getési kapcsoló előre meghatározott idő­tartamon belül a kívánt csoportban sza-25 bad vonalvezetéket nem talál. A találmány szerint kiképezett berende­zés felsorolt és egyéb jellemző sajátságai a következő részletes leírásból tűnnek ki, amelyben annak egy kiviteli alakját a 80 mellékelt rajzok kapcsán példa gyanánt ismertetjük. A mellékelt rajzokon az 1. ábra (2LF) vezetékkereső összekötő áramkör kapcsolási vázlata. A 85 2. ábra feljegyző kereső kapcsolóval fel­szerelt (RC) feljegyző áramkör kapcsolási vázlata. A 3. ábra (IGF) első csoportkereső áram­kört ábrázol. A 4. ábra több első csoportkereső áram- 40 kör számára közös (ICF) első csoportke­reső vezérlő áramkört szemléltet. Az összeköttetésnek a (2LF) összekötő áramkörhöz való továbbkapcsolása isme­retes módon megy végbe. A (31r) relé a 45. (3Ir2) érintkezőnél a (3Cr5) érintkezőn át telepet kapcsol a (3) és (4) vezetékágak­hoz, aminek révén az (Ar) feljegyző in­dító relé (2. ábra) gerjesztő áramot kap és a feljegyző kereső kapcsolók érintke- 50, zőinek mezejében a vizsgáló érintkezők­höz vizsgáló feszültséget kapcsol. A feljegyző (Ar) indító reléinek gerjesz­tése folytán a (Br) indító relék gerjesztő áramot kapnak, miáltal szabad feljegy- 55. zőkkel összeköttetésben álló feljegyző ke­reső kapcsolók (PlM) kapcsoló mágnesei számára áramkör záródik. A rajzon fel­tüntetett kiviteli alaknál ez az áramkör a következő: Telep, (PM) mágnes, (Er2, 00. Br4, Trl) érintkezők, föld. Ama első ke­reső kapcsoló (Tr) vizsgáló reléje, amely a hívó vezetékkereső áramkört megta­lálja, gerjesztő áramot kap azon áramkör révén, amely az említett relé baloldali 65-nagyellenállású tekercsén, a (Drl) érint­kezőn, az összes számjegyző készülékek (d) keféin alaphelyzeti érintkezőin át a földhöz vezet. A (PM) mágnes áramköre a (Trl) érintkezőnél megszakad és a (Tr2) 70»

Next

/
Thumbnails
Contents