107573. lajstromszámú szabadalom • Rövidhullámú vevőkészülék

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. íAGYAR KIRÁLYI JUHOL SZABADALMI BIRŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 107513. SZÁM. — vil'/j. OSZTÁLY. Rövidhullámú vevőkészülék. Radio Corporation of America cég New-York. A bejelentés napja 1932. évi junius hó 11-ike. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1931. évi junius hó 12-ike. A találmány rádióvevőkészülék, külö­nösen rövidhullámú rádióvevőkészülék, amelyet célszerűen váltóáramú áramfor­rás táplál. 5 A találmány szerint a rövidhullámú rádióvevőkészülék á,rnyéko 11rácsú csövet tartalmazó audionfokozatában a vissza­csatolást új és nagy mértékben javított módszerrel biztosítjuk. LO A találmány szerint továbbá az árnyé­koltrácsú audioncsövet alkalmazó rövid­hullámú vevőkészülékben a visszacsatolás szabályozására új és nagy mértékben ja­vított elrendezést létesítünk, amely elren-5 dezés az audioncső árnyékolóráasára fel­vitt feszültség szabályozására való, vál­toztatható impedanciát foglal magában. A találmány szerinti rövidhullámú vevőkészülék elemei: hangolt nagyfrek-10 venciájú erősítőfokozat, amelyben előnyö­sen árnyékoltrácsú cső van alkalmazva, ezt követő audionfokozat, amelynek han­golható bemenő áramköre van és béren-' dezés az energiának az erősítő kilépő 15 áramkörétől az audionfokozat hangolható bemenő áramköréhez és egyidejűleg az audionfokozat kilépő áramkörétől annak hangolható bemenő áramköréhez Való át­vitelére. 0 A találmány szerint továbbá a rövid­hullámú vevőkészüléknél, amely 100 m-en aluli hullámhosszúságú jelek felvételére alkalmas, az áramköröket célszerűen váltóáramú áramforás tápláljia, amelyhez 5 egyenirányító csatlakozik, mimellett ez utóbbihoz olyan járulékos berendezés van kapcsolva, amely a tápláló áramforrás alapfrekvenciájának a vevőkészülék audioncsöve által felfogható harmoniku-0 sait elnyomja. A találmány értelmében továbbá az ilyen rövidhullámú vevőkészüléknél, amely árnyékoltrácsú audioncsövet alkal­maz, amely utóbbinak árnyékolórács-t körében a visszacsatolást szabályozó be- 45 rendezés van, az áramköröket váltakozó erősáramú hálózatból tápláló berendezés a teljes hullámot egyenirányító áramkört és ezt követő szűrőkört foglal magában, mimellett az egyenirányító anóda-áram- 50 köreiben pufferkapacitások vannak, ame­lyek az áramforrás alapfrekvenciájának rendkívül magas harmonikusait elnyom­ják. A találmány segítségével általában a 55 rövidhullámú vevőkészülékeket egyszerű­sítjük és azok teljesítőképességét fokoz­zuk, különösen pedig olyan 100 m-en aluli hosszúságú hullámok vételére alkal­mas készüléket állíthatunk elő, amely go nemcsak megbízható működésű, hanem gazdaságosan készíthető. A találmány szerinti készülék kapcso­lását és működési módját a rajz kapcsán az alábbiakban ismertetjük. A rajzon az 65 1. ábra a találmány példaképem foga­natosítási alakjának kapcsolási vázlata, a 2. ábra pedig az egyenirányítóval kap­csolatosan alkalmazott, a harmonikusok elnyomására való berendezés működésé- 70 nek grafikus ábrázolása. Az 1. ábra 15—100 m hosszúságú hullá­mok vételére alkalmas készülék kapcso­lási vázlatát mutatja. A készüléknek bár­milyen ismert típusú jelfogó berende- 75 zése, pl. földelt (A, G) antenna-köre van. A jelfogó berendezés (M)-nél a hangol­ható nagyfrekvenciájú erősítőfokozat be­menő áramköréhez van csatolva, amely fokozatban (1) árnyékoltrácsú cső van. E 80

Next

/
Thumbnails
Contents