107536. lajstromszámú szabadalom • Palántákat ültető gép

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107536. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Palántákat ültető gép. Pomieraniec Israel mérnök London. A bejelentés napja 1931. évi október hó 24-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1930. évi október hó 27-ike. Találmányom palánták, mint pl. ga­bona, kelkáposzta, répa, dohány stb. pa­lántáinak ültetésére való gép. Ismeretesek már palánták ültetésére 5 való oly gépek, melyeknél olyan szerve­ket, melyek alkalmasak voltak a növé­nyek felvételére, keréken, tárcsán vagy végnélküli láncon rendeztek el és a palán­tákat ezekkel továbbították a talajhoz. 10 Találmányom célja oly javított ültető­gép létesítése, mely lehetővé teszi, hogy a gépet palántákkal nagyobb sebességgel tápláljuk. Találmányom szerint ezt azzal érem el, hogy a növényeket a talajhoz 15 továbbító szervek oly elrendezésűek és úgy vannak vezérelve, hogy a palántákat két külön sorban fogadják be, azonban a talajba egyetlenegy sorban ültetik. Ily módon lehetővé válik, hogy ezeket a szer-20 veket palántákkal az ismert kivitelekhez képest gyorsabban tápláljuk, miután a gépnél kétszerannyi kéz foglalkoztatható. Ezáltal egyúttal minimumra csökken an­nak a veszélye is, hogy a palánták ülte-25 tett sorában kihagyások keletkezzenek. Találmányomat részletesebben a rajzon látható foganatosítási példája kapcsán fogom elmagyarázni. Az 1. ábra a gép részleges oldalnézete, mely 30 a palántákat markoló szerveket, valamint az ezeket hordó végtelen szalagot és a vezérlő vezetéket mutatja; a 2. ábra, melyen az egyik végtelen szala­got helyszűke miatt elhagytuk, a mar-35 kolószervek és a vezérlő vezeték felülné­zete. A 3. ábra az egyik markoló oldalnézete. A gép két végnélküli (1) szalaggal van felszerelve, melyek közül a 2. ábra csak 40 az egyiket mutatja; a másik (1) szalag a 2. ábra felső részén szimmétriás elrende zésben képzelendő. Ezeken a szalagokon, melyek a rajzon fel nem tüntetett és cél­szerűen a gép (5) keretére szerelt kerekek körül futnak, (4) cellák vannak, A szala- 45-gokat tetszőleges hajtómű (pl. a gép futó­kerekei) mozgatja. A két (1) szalag között a (8) és (9) kere­kek körül (1. ábra) harmadik (7) végnél­küli szalag vagy lánc fut. Ez a (7) sza- 50' lag egymással (11) csapok útján forgat­hatóan összekötöit tagokból áll, melyek a szalaghoz képest kb. derékszögben ki­nyúló (13), illetve (14) karokat hordanak, melyek felső végén egy-egy (15) villa van, 55 mely villák a szalaghoz képest felváltva jobbra és balra nyúlnak ki (2. és 3. ábra). A (15) villákba (17) csapokkal forgat­hatóan a (4) cellákba helyezett palántá­kat markoló szervek (16) karjai vannak 60 beszerelve. Ezekre a (16) karokra (19) csappal egy-egy további (18) kar van sze­relve, úgy, hogy a (16) és (18) karok külső vége egymáshoz ollószerüen köze­ledhetik, illetve távolodhatik. 65 A (16) és (18) karok vége egy-egy (20), illetve (21) ujjat hord. Két-két (16, 18) kart egymással egy-egy (22) rugó köti össze (3. áibra), mely a karokat zárt hely­zetben törekszik tartani és pl. a 3. ábra 70 szerint a (16) és (18) karok közös (19) forgáscsapját körülvevő, egyik végével a (16), másik végével pedig a (18) karhoz erősített spirális rugóból állhat. Mindegyik (16) karra (27) csap segé- 75 lyével forgathatóan (26) emelő egyik vége van szerelve; az emelő másik vége (28) csapot alkot (3. ábra), mely (24) vezeték­hez támaszkodik. A (27) és (28) csapok közötti részükön a (26) emelők a rajzon 80

Next

/
Thumbnails
Contents