107530. lajstromszámú szabadalom • Elektromotoros hajtású varrógép

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107530. SZÁM. I/g. OSZTÁLY. Elektromotoros hajtású varrógép. Ing-. Ignatz Gonyk gyáros Wien. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1931. évi szeptember hó 19-ike. A találmány elektromotoros hajtású varrógép. Ilyen varrógépeknél rendesen kézzel, lábbal vagy térddel működtethető kezelőemeltyűt alkalmaznak, mellyel a 5 varrógép íbrgásszámát megváltoztató szabályozó berendezést, mint például sza-Lfályozó-eilenálMst működtethetünk. a kezelőemeltyű többnyire viszonylag hosszú és így ha a varrógépet nem hasz-10 náljuk, útban van, miért is töbnyire ls­vehetőre készítik. Ez a szerkezet azért hátrányos, mert a kezelőemeltyűt vala­hányszor a varrógépet nyugalmi helyze­téből működési helyzetébe hozzuk, ez 15 utóbbira rá kell erősítenünk, illetve hasz­nálat után ismét le kell vennünk, ami időveszteséggel és egyúttal azzal a ve­széllyel járhat, hogy az egyes alkatré­szek elkallódnak. Továbbá ilyen esetben 20 a levett részek megőrzésére külön tartá­nyokat kell alkalmazni. Másrészt olyan elektromotoros hajtású varrógépek is ismeretesek, melyeknél az alzat külső oldalán vájat van, amelybe 25 a kezelőemeltyű, amely ebebn az esetben a szabályozó berendezéssel állandó kap­csolatban maradhat, az alzlat felé való el­mozdulása után behelyezhető. A kezelő­emeltyű eme megoldási alakjának az a 30 hátránya, hogy az alzatba külön vájatot kell bemaratni, és a varrógép nyugalmi helyzetében nem nyújt tetszetős látványt. Ha a vájatot csak kevéssel készítjük szé­lesebbre és hosszabbra, mint a kezelő-35 emeltyűt, akkor ez utóbbi nehezen emel­hető ki, viszont ha a kezelőemeltyű köny­nyű kiemelése céljából a vájatot nagyra készítjük, akkor az a veszély forog fenn, hogy a kezelőemeltyű nem kívánatos 40 módon a működési helyzetbe mozdul el. A találmány értelmében ezt a hátrányt úgy kerüljük el, hogy a kezelőemeltyűt a varrógép vagy az alzat belsejébe elsii­lyeszthetőre készítjük. E mellett a varró­gépet előnyösen úgy szerkesztjük, hogy 45 a kezelőemeltyű valamely a varrógépben ágyazott résszel kapcsolódik és ezen kap­csolat oldása nélkül a varrógépbe sü-Jyeszthető. A csaíolt rajz a találmany szerint, szer- 50 kesztett varrógép példaképeni megoldási alakját mutatja és pedig az 1. ábra a varrógép alzatának részleges elölnézete működési helyzetben lévő térd­emeltyűvel. A 55 ct. áDra az 1. ábra A—A vonala szerint részben metszett felülnézetben, melynél a tcrdemeltyű el van sülyesztve. A 3. ábra ugyancsak az 1. ábra A—A vo­nala szerint részben metszett részleges go felülnézet, melynél a térdemeltyű műkö­dési helyzetben van. A 4. ábra az 3. ábra B—B vonala szerint részben metszett oldalnézet, a nyíl irá­nyából tekintve és működési helyzetben 65 lévő térdéinél tyűvel. Az 5. ábra a térdemeltyűhöz tartozó egyik részletet szintén az 1. ábra B—B vonala szerint metszve mutatja. Végül a 6. ábra ugyancsak a térdemeltyű egyik 70 részlete a 4. ábra C—C vonala szerint metszve és a nyíl irányából tekintve. (1) a varrógép fából készült alz&ta, me­lyen maga a varrógép van megerősítve. Az (1) aizatnak nagy (2) vájata van, 75 amelybe a hajócskát és a szövettováb­bítót működtető hajtóműrészek nyúlnak és amely az elektromotort és a (3) szabá­lyozó ellenállást fogadja be. A rajzon feltüntetett megoldási alaknál ez a (3) 80

Next

/
Thumbnails
Contents